Nanosoft Apartment.NET ( โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ , โปรแกรมห้องเช่า , โปรแกรมหอพัก )


คุณสมบัติของ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ , โปรแกรมห้องเช่า

โปรแกรม Nanosoft Apartment.NET เป็น โปรแกรมห้องเช่า โปรแกรมหอพัก หรือ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ ซึ่งใช้ใน การ บริหารงานห้องเช่า , หอพัก, อพาร์ทเม้นท์ อีกทั้ง สามารถ นำไปใช้กับ อพาร์ทเมนท์ แบบ รายเดือน หรือ รายปี และ การเก็บค่าส่วนกลาง ของ คอนโดมิเนียม และ หมู่บ้านจัดสรร ได้อีกด้วย โดย คุณสมบัติของระบบรายเดือน จะประกอบไปด้วย การพิมพ์สัญญาเช่า , การบันทึกการ์ดผู้เช่า , การป้อนข้อมูลค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำ และ ค่าเช่าอื่นๆ หรือ การรับเงินจอง,เงินประกันห้องพักและ รับเงินค่าเช่าล่วงหน้า ซึ่ง ตัวโปรแกรมออกแบบให้ใช้งาน ได้ง่ายงานได้ทั้ง แบบ Stand alone และ Network รองรับการวิเคราะห์ข้อมูล รายรับ และ รายจ่าย ในรูปแบบของกราฟ และ รองรับการวิเคราะห์ข้อมูล ยอดค้างชำระค่าเช่า นอกจากนี้ยัง มีการบันทึก รายการสิ่งของในห้องพัก,มิเตอร์น้ำ,มิเตอร์ไฟฟ้า และ สามารถออกใบเสร็จรับเงิน และ ใบแจ้งหนี้ อีกทั้งรองรับการขายสินค้า แล้ว นำค่าใช้จ่ายไปรวมกับค่าเช่า และ สามารถป้อนข้อมูลการบำรุงรักษาห้องพัก หรือ การรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น รองรับ การออกเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี พร้อมทั้ง รายงานข้อมูล และ รายงานเชิงวิเคราะห์ สำหรับรายละเอียดของ โปรแกรมหอพัก สามารถแบ่งได้ดังนี้

ระบบ การตั้งรหัสพื้นฐาน

ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ หรือ โปรแกรมห้องเช่า โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้

รหัสพื้นฐานห้องพัก
 • บันทึกรหัสประเภทห้องพัก
 • บันทึกรหัสอาคารห้องพัก
 • บันทึกรหัสชั้นห้องพัก
 • บันทึกรหัสห้องพัก
รหัสพื้นฐานการทำงาน
 • บันทึกรหัสเงื่อนไขการคิด่ค่าน้ำค่าไฟ
 • บันทึกรหัสสกลุ่มเอกสาร
 • บันทึกรหัสสมุดธนาคาร/เงินสด
 • บันทึกรหัสบัญชี
รหัสพื้นฐานลูกค้า
 • บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
 • บันทึกรหัสสัญชาติ
 • บันทึกรหัสอาชีพ
 • บันทึกรหัสลูกค้า
รหัสพื้นฐานผู้จำหน่าย
 • บันทึกรหัสกลุ่มผู้จำหน่าย
 • บันทึกรหัสผู้จำหน่าย

ระบบ การเช่าห้องพัก

เป็นระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆของ โปรแกรมห้องเช่า หรือ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ อาทิเช่น การตั้งการ์ดสัญญาเช่า , บันทึกการจองห้องพัก , การบันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก , การพิมพ์สัญญาเช่า , การบันทึกค่าเช่าล่วงหน้า , บันทึกเงินประกันห้องพัก , บันทึกการย้ายห้องพัก เป็นการบันทึกข้อมูลเริ่มต้น เพื่อจะนำไปประมวลผล และ ออกใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกเก็บเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้

 • บันทึกการ์ดสัญญาเช่า
 • บันทึกการจองห้องพัก
 • บันทึกค่าเช่าล่วงหน้า
 • บันทึกเงินประกันห้องพัก
 • บันทึกการย้ายห้องพัก
 • รายงานการเช่าห้องพัก

ระบบ ประมวลผลรายเดือน

เป็นระบบการประมวลผล ข้อมูล เพื่อออกใบแจ้งหนี้ และ เรียกเก็บเงิน ของโปรแกรมอพาร์ทเมนท์ อาทิเช่น มิเตอร์น้ำ ,มิเตอร์ไฟฟ้า ,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประมวลผลค่าเช่าห้องพัก โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้

 • บันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า
 • บันทึกมิเตอร์น้ำ
 • บันทึกค่าใช้จ่ายประจำงวด
 • ประมวลผลค่าเช่าห้องพัก และ ออกใบแจ้งหนี้
 • ปรับปรุงใบแจ้งหนี้
 • รายงานระบบประมวลผล

ระบบ การเงินและบัญชี

เป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และ ระบบบัญชี รวมไปถึง รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของระบบการบันทึก และ รายงาน ดังต่อไปนี้

 • บันทึกการรับชำระค่าเช่า
 • บันทึกการรับชำระเงินอื่นๆ
 • บันทึกรายจ่าย
 • บันทึกรายการบัญชี
 • รายงานระบบการเงิน

ระบบ บำรุงรักษาห้องพัก

เป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา ดูแลห้องพัก เช่น บันทึกการซ่อมบำรุง , บันทึกเรื่องร้องเรียน และ รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของระบบการบันทึก และ รายงาน ดังต่อไปนี้

 • บันทึกการซ่อมบำรุงห้องพัก
 • บันทึกเรื่องร้องเรียน
 • รายงานการซ่อมบำรุงห้องพัก
 • รายงานเรื่องร้องเรียน

ระบบ การรายงาน

เป็นระบบการรายงานต่างๆ อาทิเช่น รายงานการ์ดสัญญาเช่า , รายงานการรับจ่ายเงินจองห้องพัก , รายงานการชำระค่าเช่า , รายงานการค้างชำระค่าเช่า , รายงานการเงิน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการรายงานดังต่อไปนี้

 • รายงานการ์ดสัญญาเช่า
 • รายงานการรับจ่าย เงินจอง,เงินประกัน,เงินค่าเช่าล่วงหน้า
 • รายงานการค้างชำระค่าเช่า
 • รายงานการบันทึกมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า
 • รายงานสรุปบันทึกค่าใช้จ่ายประจำงวด
 • รายงานสรุปการรับชำระเงินค่าเช่าห้องพัก
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพัก
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • รายงานบันทึกการจ่ายอื่นๆ
 • รายงานบันทึกรายการบัญชี

รายงานการ์ดสัญญาเช่า

 • รายงานสรุปการจองห้องพักตามวันที่จอง
 • รายงานสรุปการเช่าห้องพักตามวันที่ทำสัญญา
 • รายงานสรุปการเช่าห้องพักตามประเภทการเช่า
 • รายงานสรุปการเช่าห้องพักตามรหัสห้องพัก
 • รายงานสรุปการเช่าห้องพักตาชนิดภาษี
 • รายงานสรุปการเช่าห้องพักตามสัญชาติ
 • รายงานสรุปการเช่าห้องพักตามอาชีพ
 • รายงานสรุปห้องพักหมดสัญญาเช่า
 • รายงานข้อมูลวันเกิดผู้ทำสัญญาและผู้เข้าพัก

รายงานการรับจ่าย เงินจอง,เงินประกัน,เงินค่าเช่าล่วงหน้า

 • รายงานการรับ/จ่ายเงินจองประจำวัน
 • รายงานการรับ/จ่ายเงินจองตามรหัสห้องพัก
 • รายงานการรับ/จ่ายเงินจองตามรหัสผู้บันทึก
 • รายงานการรับ/จ่ายเงินประกันประจำวัน
 • รายงานการรับ/จ่ายเงินประกันตามรหัสห้องพัก
 • รายงานการรับ/จ่ายเงินประกันตามรหัสรหัสผู้บันทึก
 • รายงานการรับ/จ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าประจำวัน
 • รายงานการรับ/จ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าตามรหัสห้องพัก
 • รายงานการรับ/จ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าตามรหัสผู้บันทึก

รายงานการค้างชำระค่าเช่า

 • รายงานครบกำหนดชำระค่าเช่าประจำวัน
 • รายงานค้างชำระค่าเช่าห้องพักตามงวดการชำระ
 • รายงานค้างชำระค่าเช่าห้องพักตามเลขที่สัญญา
 • รายงานค้างชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสห้องพัก
 • รายงานค้างชำระค่าเช่าห้องพักตามจำนวนงวด
 • รายงานสรุปการค้างชำระค่าเช่าห้องพักประจำวัน
 • รายงานสรุปการค้างชำระค่าเช่าห้องพักตามงวด
 • รายงานใบแจ้งยอดคงค้าง
 • รายงานสรุปค่าเช่าคงค้างตามรหัสบัญชี
 • พิมพ์เอกสารสรุปใบแจ้งค่าใช้จ่ายตามรหัสกลุ่มเอกสาร

รายงานการบันทึกมิเตอร์น้ำ/มิเตอร์ไฟฟ้า

 • รรายงานสรุปมิเตอร์ไฟฟ้าประจำปี
 • รรายงานสรุปมิเตอร์ไฟฟ้าตามรหัสห้องพัก
 • รรายงานสรุปมิเตอร์ไฟฟ้าตามรหัสอาคาร
 • รรายงานสรุปมิเตอร์น้ำประจำปี
 • รรายงานสรุปมิเตอร์น้ำตามรหัสห้องพัก
 • รรายงานสรุปมิเตอร์น้ำตามรหัสอาคาร

รายงานสรุปบันทึกค่าใช้จ่ายประจำงวด

 • รายงานสรุปบันทึกค่าใช้จ่ายประจำงวด
 • รายงานสรุปบันทึกค่าใช้จ่ายประจำงวดตามวันที่
 • รายงานสรุปบันทึกค่าใช้จ่ายประจำงวดตามห้องพัก
 • รายงานสรุปบันทึกค่าใช้จ่ายประจำงวดตามรหัสผู้บันทึก
 • รายงานสรุปบันทึกค่าใช้จ่ายประจำงวดตามชนิดภาษี
 • รายงานสรุปบันทึกค่าใช้จ่ายประจำงวดตามรหัสบัญชี
 • รายงานรายละเอียดบันทึกค่าใช้จ่ายประจำงวด
 • รายงานรายละเอียดบันทึกค่าใช้จ่ายประจำงวดตามวันที่
 • รายงานรายละเอียดบันทึกค่าใช้จ่ายประจำงวดตามห้องพัก
 • รายงานรายละเอียดบันทึกค่าใช้จ่ายประจำงวดตามชนิดภาษี
 • รายงานรายละเอียดบันทึกค่าใช้จ่ายประจำงวดตามรหัสบัญชี

รายงานบันทึกการจ่ายอื่นๆ

 • รายงานสรุปบันทึกการจ่ายอื่นๆประจำวัน
 • รายงานสรุปบันทึกการจ่ายอื่นๆตามรหัสลูกค้า
 • รายงานสรุปบันทึกการจ่ายอื่นๆตามรหัสผู้จำหน่าย
 • รายงานสรุปบันทึกการจ่ายอื่นๆตามรหัสผู้บันทึก
 • รายงานสรุปบันทึกการจ่ายอื่นๆตามชนิดภาษี
 • รายงานสรุปบันทึกการจ่ายอื่นๆตามรหัสบัญชี
 • รายงานภาษีซื้อ
 • รายงานสรุปยกเลิกบันทึกการจ่ายอื่นๆ
 • รายงานรายละเอียดบันทึกการจ่ายอื่นๆประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดบันทึกการจ่ายอื่นๆตามรหัสลูกค้า
 • รายงานรายละเอียดบันทึกการจ่ายอื่นๆตามรหัสผู้จำหน่าย
 • รายงานรายละเอียดบันทึกการจ่ายอื่นๆตามชนิดภาษี
 • รายงานรายละเอียดบันทึกการจ่ายอื่นๆตามรหัสบัญชี
 • รายงานรายละเอียดยกเลิกบันทึกการจ่ายอื่นๆ

รายงานสรุปการรับชำระเงินค่าเช่าห้องพัก

 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักประจำวัน
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามงวด
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสห้องพัก
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามเลขที่สัญญา
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสลูกค้า
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามชนิดภาษี
 • รายงานสรุปยกเลิกการรับชำระค่าเช่าห้องพัก
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสบัญชี
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสกลุ่มเอกสาร
 • พิมพ์เอกสารสรุปการรับชำระตามกลุ่มเอกสาร
 • รายงานภาษีขาย
 • รายงานการยกเลิกภาษีขาย

รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพัก

 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักประจำวัน
 • รายงานละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามงวด
 • รายงานละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสห้องพัก
 • รายงานละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามเลขที่สัญญา
 • รายงานละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามชนิดภาษี
 • รายงานละเอียดยกเลิกการรับชำระค่าเช่าห้องพัก
 • รายงานละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสบัญชี

รายงานสรุปการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • รายงานสรุปการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆประจำวัน
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆตามรหัสห้องพัก
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆตามเลขที่สัญญา
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆตามรหัสลูกค้า
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆตามชนิดภาษี
 • รายงานสรุปยกเลิกการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆตามรหัสบัญชี

รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆตามรหัสห้องพัก
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆตามเลขที่สัญญา
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆตามรหัสลูกค้า
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆตามชนิดภาษี
 • รายงานรายละเอียดการยกเลิกการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆตามรหัสบัญชี

รายงานบันทึกรายการบัญชี

 • รายงานสรุปบันทึกรายการบัญชีประจำวัน
 • รายงานสรุปบันทึกรายการบัญชีประจำวันตามรหัสสมุด
 • รายงานสรุปบันทึกรายการบัญชีประจำวันตามรหัสบัญชี
 • รายงานสรุปบันทึกรายการบัญชีประจำวันตามรหัสผู้บันทึก
 • รายงานสรุปการยกเลิกบันทึกรายการบัญชี
 • รายานสรุปจำนวนเงินคงเหลือตามรหัสสมุด
 • รายานสรุปจำนวนเงินคงเหลือทั้งหมด ณ วันที่
 • รายงานเชิงวิเคราะห์รายการรับจ่ายประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์ ตามรหัสบัญชีประจำปี

รายงานบันทึกการจ่ายอื่นๆ

 • รายงานสรุปบันทึกการจ่ายอื่นๆประจำวัน
 • รายงานสรุปบันทึกการจ่ายอื่นๆตามรหัสลูกค้า
 • รายงานสรุปบันทึกการจ่ายอื่นๆตามรหัสผู้จำหน่าย
 • รายงานสรุปบันทึกการจ่ายอื่นๆตามรหัสผู้บันทึก
 • รายงานสรุปบันทึกการจ่ายอื่นๆตามชนิดภาษี
 • รายงานสรุปบันทึกการจ่ายอื่นๆตามรหัสบัญชี
 • รายงานภาษีซื้อ
 • รายงานสรุปยกเลิกบันทึกการจ่ายอื่นๆ
 • รายงานรายละเอียดบันทึกการจ่ายอื่นๆประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดบันทึกการจ่ายอื่นๆตามรหัสลูกค้า
 • รายงานรายละเอียดบันทึกการจ่ายอื่นๆตามรหัสผู้จำหน่าย
 • รายงานรายละเอียดบันทึกการจ่ายอื่นๆตามชนิดภาษี
 • รายงานรายละเอียดบันทึกการจ่ายอื่นๆตามรหัสบัญชี
 • รายงานรายละเอียดยกเลิกบันทึกการจ่ายอื่นๆ

รายงานซ่อมบำรุงห้องพัก

 • รายงานสรุปการซ่อมบำรุงห้องพักประจำวัน
 • รายงานสรุปการซ่อมบำรุงห้องพักตามรหัสห้องพัก
 • รายงานสรุปการซ่อมบำรุงห้องพักตามเลขสัญญา
 • รายงานสรุปการซ่อมบำรุงห้องพักตามสถานะ
 • รายงานสรุปการซ่อมบำรุงห้องพักตามผู้ซ่อม
 • รายงานสรุปการซ่อมบำรุงห้องพักตามชนิดการชำระ

รายงานสรุปการรับเรื่องร้องเรียน

 • รายงานสรุปการรับเรื่องร้องเรียนประจำวัน
 • รายงานสรุปการเรื่องร้องเรียนตามรหัสห้องพัก
 • รายงานสรุปการรับเรื่องร้องเรียนตามเลขที่สัญญา
 • รายงานสรุปการรับเรื่องร้องเรียนตามสถานะ
 • รายงานสรุปการรับเรื่องร้องเรียนตามรหัสผู้รับเรื่อง
 • รายงานสรุปการรับเรื่องร้องเรียนตามรหัสผู้ดำเนินการ

ระบบอรรถประโยชน์

 • Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
 • การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการ ใช้งานโปรแกรม
 • การตั้งค่าเลขที่เอกสาร ใช้สำหรับตั้งค่าเลขที่เอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในตัวโปรแกรม อาทิเช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้ , เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
 • บันทึกรหัสพนักงาน สำหรับใช้เป็น User Login เป็นการกำหนดชื่อ และ รหัสผ่าน ของพนักงานเพื่อใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม
 • การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 • Progarm Transaction Log เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการ บันทึกข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , พิมพ์ข้อมูล หรือ ลบข้อมูล ไปเมื่อใด เวลาใด เป็นต้น
 • ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมห้องเช่า และ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์

 • ตั้งรหัสต่างๆในโปรแกรม ได้ 30 ตัวอักษร
 • รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
 • รองรับการ เช่า ห้องพักได้ทั้งแบบ รายเดือน และ รายปี
 • รองรับการเก็บเงินค่าเช่า ในรูปแบบของ ค่าส่วนกลาง ในธุรกิจ หมู่บ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนี่ยม
 • รองรับการตั้งการ์ดผู้ เช่า โดย สามารถ แยกผู้ทำสัญญา กับ ผู้เข้าพัก และ เก็บประวัติได้
 • รองรับการเก็บรูปภาพผู้เข้าพัก
 • รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ รวมใน , แยกนอก และ ไม่คิดภาษี
 • รองรับระบบการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะสินค้า และ บริการ โดยไม่รวมค่าเช่าห้องพัก
 • รองรับการเก็บเงินจอง , เงินประกัน , ค่าเช่าห้องพัก และ รับชำระค่าเช่าล่วงหน้า
 • รองรับสถานะการรับเงิน แบบ เงินสด , เงินโอน , เช็ค , บัตรเครดิต และ แบ่งประเภทการชำระได้
 • รองรับการคิดค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำ แบบ ตามมิเตอร์ หรือ เหมาจ่าย และ กำหนดเงื่อนไขเองได้
 • รองรับระบบการหมุนกลับของมิเตอร์ไฟฟ้า และ มิเตอร์น้ำ
 • รองรับการคิดค่าเช่าอื่นๆ เพิ่มเติมจากค่าเช่าห้อง เช่น ค่าเช่าเคเบิ้ลทีวี , ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ , ค่าเช่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม เป็นต้น
 • รองรับการคิดค่าสินค้า และ บริการอื่นๆเพิ่มเติมเช่น ค่าอาหาร , เครื่องดื่ม , ค่าบริการซักอบรีด เป็นต้น
 • รองรับรายงานเชิงวิเคระห์ในรูปแบบของกราฟ
 • สามารถตรวจสอบสถานะของห้องพักแบบต่างๆคือ ห้องพักว่าง , ห้องพักมีแขกพักอยู่ และ ห้องพักงดใช้งาน
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพักได้
 • สามารถพิมพ์สัญญาเช่าได้
 • สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆอาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และ ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
 • รองเอกสารที่พิมพ์ทั้งขนาด A4 และ A5 ( 1/2 A4)
 • ทุกรายงานใน โปรแกรมห้องเช่า ผู้ใช้ สามารถปรับปรุงรูปแบบการรายงานได้
 • ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล ( Database connection ) และ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
 • สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
 • รองรับการทำงานร่วมกับฐานข้อมูล Access , SQL Server และ mySQL
 • รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
 • ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7,Win 10 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 • สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
 • รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
 • สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *
* Nanosoft Apartment.NET Network Version

โครงสร้างของ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ , โปรแกรมห้องเช่า

1. ระบบการ์ดสัญญาเช่า ( Guest History and Contract system )

ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่ตั้งการ์ดสัญญาเช่า ของโปรแกรมหอพัก ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นกระบวณการทำงานของโปรแกรม Nanosoft Apartment.NET โดยระบบจะสามารถ แยกข้อมูลกันระหว่างผู้เข้าพัก และ ผู้ทำสัญญา พร้อมทั้งการกำหนดเงื่อนไขการเช่าต่างๆ อาทิเช่น การชำระค่าเช่ารายเดือน หรือ รายปี , การคิดมิเตอร์น้ำ และ ไฟฟ้า แบบคิดตามมิเตอร์ หรือ เหมาจ่าย และ สามารถกำหนดเงื่อนไขเองได้ อีกทั้งสามารถ กำหนดผู้ทำสัญญาสามารถทำสัญญาเช่าห้องพักได้หลายๆห้อง เช่น กรณี องค์กร เป็นผู้ทำสัญญาเช่า เพื่อให้พนักงาน หรือ ผู้บริหารเข้าพักเป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถคิดค่าเช่าอื่นๆ เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม , ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ , ค่าอินเตอร์เนท หรือ เคเบิ้ลทีวี และ ในระบบนี้ยังจะประกอบไปด้วย การพิมพ์สัญญาเช่า เป็นต้น

2. ระบบการประมวลผลค่าเช่า ( Payment process system )

ในระบบนี้จะทำหน้าที่ในการประมวลผลตามงวดการชำระในแต่ละ การ์ดสัญญาเช่า ของ โปรแกรมหอพัก หรือ โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ กล่าวคือ เมื่อมีการป้อนข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามงวดการชำระ เช่น การคิดค่าไฟฟ้า , ค่าน้ำ , ค่าสินค้า/บริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว เมื่อทำการประมวลผล โปรแกรมจะนำไปคิดรวมกับค่าเช่ารายเดือน และ ค่าเช่าอื่นๆ แล้ว หักด้วยการรับชำระค่าเช่าล่วงหน้า , เงินจอง จากนั้นสามารถที่จะออกใบเรียกเก็บเงิน หรือ ใบแจ้งหนี้ เพื่อนำไปให้แก่ผู้เช่า เมื่อมีการรับชำระค่าเช่า จะนำไปบันทึกเพื่อตัดยอดใน การ์ดสัญญาเช่า โดย ระบบนี้จะสามารถออกรายงาน อาทิเช่น รายงานการค้างชำระ เป็นต้น

3. ระบบการชำระค่าเช่า ( Payment system )

ในระบบนี้จะทำหน้าที่ในการรับชำระเงินค่าเช่า หลังจากการประมวลผลค่าเช่า ในแต่ละ การ์ดสัญญาเช่า ของ โปรแกรมหอพัก หรือ โปรแกรมห้องเช่า กล่าวคือ เมื่อมีการป้อนข้อมูลการรับชำระค่าเช่า โปรแกรมจะนำไปตัดยอดหนี้ จากการ์ดสัญญาเช่า โดย ระบบนี้จะสามารถออกรายงานการรับชำระค่าเช่า , รายงานการรับเงิน , ใบเสร็จรับเงิน และ ใบกำกับภาษี เป็นต้น

4. ระบบบัญชีรับจ่าย ( Small Account system )

การทำงานของระบบนี้ ใน โปรแกรมหอพัก เป็นการนำข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านรายรับ และ รายจ่าย มาประมวลผล ในการวิเคราะห์ รายรับในแต่ละประเภท , รายจ่ายในแต่ละประเภทหรือ หายอดกำไร/ขาดทุน เบื้องต้น

5. ระบบการจัดการห้องพัก ( Room management system )

ระบบนี้จะทำหน้าที่ในการจัดการห้องพัก ต่างๆ เช่น การเพิ่มเติม,แก้ไข รหัสห้องพัก การแยก ประเภทห้องพัก หรือ การแยกชั้น , แยกตึก ของห้องพัก รวมไปถึงการซ่อมบำรุงห้องพัก และ การตรวจสอบสิ่งของอาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ เฟอร์นิเจอร์ ในห้องพักเป็นต้น


ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ

 • ระบบปฏิบัติการ Windows XP , Vista , Windows 7 และ Windows 8 , Windows 10 สำหรับเครื่องลูก (Client) และ Stand alone version
 • ระบบปฏิบัติการ Win2003 Server , Win2008 Server หรือ Win2012 Server สำหรับ เครื่องแม่ข่าย (Server) *
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) MS Access
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) MS SQL Server 2005 , 2008 , 2012 , 2014 , 2019 *
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) mySQL 5.0 , 5.5 , 5.6 *
 • CPU Intel Core i3 หรือสูงกว่า
 • Memory 2 GB หรือสูงกว่า
 • Monitor SVGA ความละเอียด 1024x768 ขึ้นไป
 • พื้นที่ว่างสำหรับเก็บโปรแกรมใน Hard disk 50 MB
 • .Net Frame work 4.0
 • ระบบ Network ( Lan : local area network ) *
 • ระบบ Internet *
* Nanosoft Apartment.NET Network Version

รุ่นของ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ , โปรแกรมห้องเช่า

คุณสมบัติ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ , โปรแกรมห้องเช่า
VERSION
STANDARD
RECOMMENDED
VERSION
NETWORK
บันทึกการตั้งการ์ดสัญญาเช่า ของ โปรแกรม Apartment:
การพิมพ์สัญญาเช่า:
ระบบการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าสินค้า และ บริการ ไม่รวมค่าเช่า:
บันทึกการรับ และ คืน เงินประกันห้องพัก:
บันทึกการจดมิเตอร์ไฟฟ้า:
บันทึกการจดมิเตอร์น้ำ:
ระบบบัญชี รับจ่าย
บันทึกค่าเช่าอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:
ประมวลผลประจำงวด และ ออกใบแจ้งหนี้:
บันทึกการรับชำระเงินค่าเช่าห้องพัก:
บันทึกการรับเงินจอง / เงินประกัน ห้องพัก:
บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว นำมาคิดรวมกับค่าเช่าห้องพัก:
บันทึกการรับชำระเงินค่าเช่าห้องพักล่วงหน้า:
รายงานการรับเงิน , รายงานการชำระค่าเช่า , รายงานการค้างชำระค่าเช่า:
บันทึกรายจ่าย:
ระบบการรายงานทางการเงิน:
บันทึกการซ่อมบำรุงห้องพัก และ เรื่องร้องเรียน:
รายงานเชิงวิเคราะห์ ในรูปแบบของกราฟ:
รองรับการทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล:
ผู้ใช้สามารถออกแบบรายงาน และ เอกสารได้เอง เช่น ใบแจ้งหนี้,สัญญาเช่า,ใบเสร็จรับ และ รูปแบบของการรายงาน:
สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบของ PDF , Excel , Word และ Text Files:
สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานโปรแกรม ได้:
รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม Apartment:
ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลได้เอง:
รองรับการทำงานกับ MS Access Database:
รองรับการทำงานกับ mySQL 5.0 , 5.5 , 5.6 Database:
รองรับการทำงานกับ MS SQL Server 2008 , 2012 , 2014 , 2019 Database:
รองรับการทำงานได้ 95 ภาษา ทั้ง ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ:
รองรับการทำงานบนระบบ Network ( Multi user ):
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกันทาง Internet:

Screen Short