Nanosoft CRM.NET ( โปรแกรม CRM , โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ )


คุณสมบัติของ โปรแกรม CRM หรือ โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์

โปรแกรม Nanosoft CRM.NET เป็น โปรแกรม CRM หรือ โปรแกรม บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ โดยใช้หลักการของ Customer Relationship Management หรือ การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ช่วยให้ประสิทธิภาพ การขายเพิ่มขึ้น และ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้สามารถครองใจลูกค้ามากขึ้น อีกทั้งสามารถนำไปขยายตลาดสำหรับลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนในการบริหารจัดการการทำงานของพนักงานขาย การแบ่งเกรดลูกค้า อะไรบ้างที่ลูกค้าชอบ/ไม่ชอบ หรือ แม้แต่การวิเคราะห์สือโฆษณาที่ใช้ว่าได้ผลหรือไม่ , มีคู่แข่งเป็นใครบ้าง , พนักงานขายเข้าไปพูดคุยอะไรกับลูกค้าบ้าง , ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเรื่องสินค้าหรือบริการตัวไหนเป็นพิเศษ , ฯลฯ นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แบบโชว์เบอร์เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท์ และ สามารถเชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลประวัติลูกค้ากรณีที่มีการโทรศัพท์ เข้ามา โดยรายละเอียดของ โปรแกรมสามารถแบ่งได้ดังนี้

ระบบ การตั้งรหัสพื้นฐาน

ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรม CRM โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้

 • บันทึกรหัสสินค้า
 • บันทึกรหัสสื่อโฆษณา
 • บันทึกรหัสงาน
 • บันทึกรหัสประเภทการติดต่อ
 • บันทึกรหัสประเภทการนัดหมาย
 • บันทึกรหัสปัญหา
 • บันทึกรหัสแผนก
 • บันทึกรหัสพนักงาน
 • บันทึกรหัสทีมขาย
 • บันทึกเป้าการขายของพนักงานขาย

รหัสพื้นฐานของลูกค้า

เป็นการตั้งรหัสพื้นฐานต่างๆของลูกค้า ที่จำเป็นต้องใช้งาน ในส่วนของประวัติ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • บันทึกรหัสระดับลูกค้า
 • บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
 • บันทึกรหัสชนิดข้อมูล
 • บันทึกรหัสลักษณะธุรกิจ
 • บันทึกรหัสสิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบ
 • บันทึกรหัสสิ่งที่ลูกค้าชอบ
 • บันทึกรหัสงานอดิเรก
 • บันทึกรหัสจังหวัด
 • บันทึกรหัสสัญชาติ
 • บันทึกรหัสเชื้อชาติ
 • บันทึกรหัสศาสนา
 • บันทึกรหัสอาชีพ

การติดตามลูกค้า ( Tracking )

เป็นการบันทึกข้อมูลการติดตามลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้านั้นเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ ทำการ ติดตาม และ บันทึกประวัติการติดตามลูกค้า เพื่อ สรุปผลในการติดตามเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการติดตาม อีกทั้งสามารถกำหนดวันในการติดตามครั้งต่อไปได้ โดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบไปด้วย

 • ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 • ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่ลูกค้าสนใจ
 • ผลการติดตาม และ โอกาสในการขาย
 • ประวัติการติดตาม

ประวัติลูกค้า

เป็นการบันทึกประวัติของลูกค้า , กลุ่มเป้าหมาย , ตัวแทนจำหน่าย , ผู้จำหน่าย , พันธมิตร , คู่แข่ง และ อื่นๆ เพื่อเก็บประวัติต่างๆโดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย

 • บันทึกการรับสินค้า
 • ชื่อ , ที่อยู่ , โทรศัพท์ , แฟกซ์ , ระดับลูกค้า , กลุ่มลูกค้า , ลักษณะธุรกิจ , ชนิดข้อมูล , การเข้าถึงข้อมูล
 • รายชื่อผู้ติดต่อ
 • สิ่งที่ชอบ
 • สิ่งที่ไม่ชอบ
 • ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
 • ประวัติการติดต่อ
 • ประวัติการนัดหมาย
 • ประวัติการซื้อ
 • ประวัติงาน
 • เอกสารแนบ

การติดต่อ ( Call center )

เป็นการบันทึกข้อมูลการติดต่อ เพื่อ เก็บประวัติการติดต่อ โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในเชิงวิเคราะห์ได้ เช่น วิเคราะห์สื่อโฆษณา , วิเคราะห์สินค้าหรือบริการที่ได้รับความสนใจ , วิเคราะห์ปัญหาที่พบ โดยการบันทึกการติดต่อของ โปรแกรม CRM สามารถเชื่อมโยงกับระบบโทรศัพท์แบบโชว์เลขหมาย เพื่อ จัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์และ สืบค้นข้อมูลจากหมายเลขโทรศัพท์ และ สามารถที่จะทำการบันทึกเสียงสนทนาได้เมื่อทำการเชื่อมกับ Voice Recorder AD-120 โดยการบันทึกข้อมูล จะประกอบด้วย

 • การติดต่อจากลูกค้าเดิม
 • การติดต่อจากลูกค้าใหม่ ( กลุ่มเป้าหมาย )
 • ประเภทการติดต่อ
 • รายละเอียดการติดต่อ
 • ชนิดข้อมูล ( ลูกค้า , กลุ่มเป้าหมาย , ตัวแทนจำหน่าย , ผู้จำหน่าย , พันธมิตร , คู่แข่ง และ อื่นๆ )
 • สื่อโฆษณา
 • ความเร่งด่วน
 • ปัญหาที่พบ
 • เอกสารแนบ
 • เชื่อมโยงข้อมูล งาน ( Task ) และ การติดตามลูกค้า ( Tracking )
 • การเข้าถึงข้อมูล

เรียกดูข่าวสารของ สินค้า และบริการ ( Call center Information )

เป็นระบบการรายงานต่างๆ อาทิเช่น รายงานการจองห้องพัก , รายงานการรับชำระค่าเช่า , รายงานการค้างชำระ , รายงานการขายสินค้า , รายงานการเงิน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการรายงานดังต่อไปนี้

การนัดหมาย

เป็นการบันทึกข้อมูลการนัดหมาย เพื่อ เก็บประวัติการนัดหมาย โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการแสดง ตารางการนัดหมาย และข้อมูล เชิงวิเคราะห์ได้ เช่น วิเคราะห์ประเภทการนัดหมาย โดยการบันทึกข้อมูล จะประกอบด้วย

 • การนัดหมายกับลูกค้าเดิม
 • การติดต่อจากลูกค้าใหม่ ( กลุ่มเป้าหมาย )
 • รายละเอียดการนัดหมาย
 • ประเภทการนัดหมาย
 • ความสำคัญของการนัดหมาย
 • เอกสารแนบ
 • เชื่อมโยงข้อมูล งาน ( Task )
 • การเข้าถึงข้อมูล

ใบเสนอราคา

เป็นการบันทึกข้อมูลใบเสนอราคา เพื่อ เก็บข้อมูลการเสนอราคาของพนักงานขาย อีกทั้ง การนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ ใบเสนอราคา เช่น เสนอราคาไปกี่ครั้งสามารถปิดการขายได้กี่ครั้ง และ ไม่สามารถปิดการขายได้กี่ครั้ง อีกทั้งสามารถตรวจสอบสถานะของใบเสนอราคาว่า อยู่ในขั้นตอนใด เสนอราคา , รออนุมัติ , อนุมัติ , ไม่อนุมัติ และ ยกเลิก โดยข้อมูลใบเสนอราคาสามารถใช้ในการวิเคราะห์ยอดการขายของพนักงานขาย และ ยอดขายสินค้า หรือ บริการได้อีกด้วย โดยการบันทึกข้อมูล จะประกอบด้วย

 • ชื่อ , ที่อยู่ , หมายเลขโทรศัพท์ ของลูกค้าผู้เสนอราคา
 • พนักงานผู้เสนอราคา
 • สถานะใบเสนอราคา
 • สถานะการชำระเงิน
 • รายละเอียดสินค้า หรือ บริการ
 • เอกสารแนบ
 • การเข้าถึงข้อมูล

งาน ( Task )

เป็นการบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ พนักงานฝ่ายการตลาด หรือ พนักงานฝ่ายบริการ โดยสามารถที่จะเก็บประวัติงาน และ ขั้นตอนของงานได้ เช่น ยังไม่เริ่ม , กำลังทำ , รอ , งานเสร็จ , ยกเลิก เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ สถานะของงานที่มีอยู่ และ พนักงานคนใดรับผิดชอบงานนั้นๆบ้าง โดยการบันทึกข้อมูล จะประกอบด้วย

 • ชื่อ , ที่อยู่ , หมายเลขโทรศัพท์ ของลูกค้า
 • พนักงานผู้รับผิดชอบ
 • แผนกที่รับผิดชอบ
 • รหัสงาน
 • สถานะของงาน
 • รายละเอียดงาน
 • เอกสารแนบ
 • การเข้าถึงข้อมูล

การให้บริการ ( Service card )

เป็นการบันทึกข้อมูลการให้บริการลูกค้า (Service card) กรณีที่มีสัญญาการให้บริการเป็นรอบ เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือ รายปี ที่จะต้องเข้าไปบริการลูกค้า โดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบไปด้วย

 • ชื่อ , ที่อยู่ , หมายเลขโทรศัพท์ ของลูกค้า
 • พนักงานผู้รับผิดชอบ
 • ประวัติการนัดหมาย และ การเข้าไปให้บริการ
 • สัญญาการให้บริการ
 • การเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารของสินค้า และ บริการ

เป็นการบันทึกข่าวสารของสินค้า และ บริการ เช่น ข้อมูลรายละเอียดสินค้า หรือ บริการ , โปรโมชั่น , ส่วนลด เป็นต้น โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารที่ต้องการเพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้า หรือ บริการนั้นๆ

แผนการตลาด

เป็นการบันทึกข้อมูล แผนการตลาด เพื่อ ใช้ในการ วางแผนการตลาด และ ตรวจสอบการทำงานของ ฝ่ายการตลาด ว่าบรรลุเป้าหมาย การตลาดตามแผนที่วางไว้หรือไม่โดยการบันทึกข้อมูล จะประกอบด้วย

 • วันที่เริ่มต้น และ สิ้นสุดแผน
 • หัวข้อแผน และ เป้าหมาย
 • งบประมาณ
 • รายละเอียดของแผน
 • เอกสารแนบ
 • การเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารองค์กร , กระดาษโน๊ต , พิมพ์ Direct mail

ข่าวสารองค์กรเ ป็นการบันทึกข่าวสารในองค์กร เช่น นัดประชุม , นัดจัดเลี้ยงในองค์กร , กฎระเบียบในองค์กร ในส่วนของ บันทึกข้อความโน๊ต เพื่อเตือนความจำ หรือ ส่งโน๊ตไปให้คนอื่นๆในองค์กร โดยสามารถแยกสถานะของโน๊ตได้คือ Active และ Close และ การพิมพ์ Direct mail จะเป็น การพิมพ์ จ่าหน้าซองจดหมาย โดย สามารถที่จะบันทึกรหัสการพิมพ์ เพื่อ แยกกลุ่มลูกค้า ในการจัดส่งเอกสารได้

ใบเสนอราคา

เป็นการบันทึกข้อมูลใบเสนอราคา เพื่อ เก็บข้อมูลการเสนอราคาของพนักงานขาย อีกทั้ง การนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ ใบเสนอราคา เช่น เสนอราคาไปกี่ครั้งสามารถปิดการขายได้กี่ครั้ง และ ไม่สามารถปิดการขายได้กี่ครั้ง อีกทั้งสามารถตรวจสอบสถานะของใบเสนอราคาว่า อยู่ในขั้นตอนใด เสนอราคา , รออนุมัติ , อนุมัติ , ไม่อนุมัติ และ ยกเลิก โดยข้อมูลใบเสนอราคาสามารถใช้ในการวิเคราะห์ยอดการขายของพนักงานขาย และ ยอดขายสินค้า หรือ บริการได้อีกด้วย โดยการบันทึกข้อมูล จะประกอบด้วย

 • ชื่อ , ที่อยู่ , หมายเลขโทรศัพท์ ของลูกค้าผู้เสนอราคา
 • พนักงานผู้เสนอราคา
 • สถานะใบเสนอราคา
 • สถานะการชำระเงิน
 • รายละเอียดสินค้า หรือ บริการ
 • เอกสารแนบ
 • การเข้าถึงข้อมูล

รายงานประวัติลูกค้า

เป็นรายงานที่เกี่ยวกับประวัติของ ลูกค้า , กลุ่มเป้าหมาย , ตัวแทนจำหน่าย , ผู้จำหน่าย , พันธมิตร , คู่แข่ง และ อื่นๆ โดยการรายงาน จะมีทั้งรายงานสรุป และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ซึ่งสามารถแสดงในรูปแบบของกราฟเชิงวิเคราะห์ได้ โดยรายงานต่างๆจะประกอบไปด้วย

รายงานสรุปประวัติลูกค้า

 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามรหัสลูกค้า
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามประเภทลูกค้า
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามระดับลูกค้า
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามจังหวัด
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามกลุ่มลูกค้า
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามลักษณะธุรกิจ
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามชนิดข้อมูล
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามสิ่งที่ชอบ
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามสิ่งที่ไม่ชอบ
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามวันเกิด
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามเพศ
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามสถานะภาพการสมรส
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามระดับการศึกษา
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามระดับรายได้
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามสัญชาติ
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามเชื้อชาติ
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามศาสนา
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามอาชีพ
 • รายงานสรุปประวัติลูกค้าตามงานอดิเรก

รายงานประวัติลูกค้าเชิงวิเคราะห์

 • รายงานเชิงวิเคราะห์สรุปจำนวนลูกค้าตามประเภท
 • รายงานเชิงวิเคราะห์สรุปจำนวนลูกค้าตามระดับ
 • รายงานเชิงวิเคราะห์สรุปจำนวนลูกค้าตามกลุ่ม
 • รายงานเชิงวิเคราะห์สรุปจำนวนลูกค้าตามจังหวัด
 • รายงานเชิงวิเคราะห์สรุปจำนวนลูกค้าตามลักษณะธุรกิจ
 • รายงานเชิงวิเคราะห์สรุปจำนวนลูกค้าตามชนิดข้อมูล
 • รายงานเชิงวิเคราะห์สรุปจำนวนลูกค้าตามเพศ
 • รายงานเชิงวิเคราะห์สรุปจำนวนลูกค้าตามสถานะภาพการสมรส
 • รายงานเชิงวิเคราะห์สรุปจำนวนลูกค้าตามระดับการศึกษา

รายงานข้อมูลการติดต่อ

เป็นรายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลการติดต่อ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งรายงานสรุป , รายงานรายละเอียด และ รายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ โดยรายงานต่างๆจะประกอบไปด้วย

รายงานข้อมูลการติดต่อ

 • รายงานสรุปการติดต่อประจำวัน
 • รายงานสรุปการติดต่อตามชนิดข้อมูล
 • รายงานสรุปการติดต่อตามรหัสลูกค้า
 • รายงานสรุปการติดต่อตามชื่อลูกค้า
 • รายงานสรุปการติดต่อตามรหัสการติดต่อ
 • รายงานสรุปการติดต่อตามสื่อโฆษณา
 • รายงานสรุปการติดต่อตามพนักงานที่ติดต่อ
 • รายงานสรุปการติดต่อตามความเร่งด่วน
 • รายงานสรุปการติดต่อตามพนักงาน
 • รายงานสรุปการติดต่อตามรหัสปัญหา
 • รายงานสรุปการติดต่อตามระดับลูกค้า
 • รายงานสรุปการติดต่อตามจังหวัด
 • รายงานรายละเอียดการติดต่อประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดการติดต่อตามชนิดข้อมูล
 • รายงานรายละเอียดการติดต่อตามพนักงานที่ติดต่อ
 • รายงานรายละเอียดการติดต่อตามความเร่งด่วน
 • รายงานรายละเอียดการติดต่อตามสื่อโฆษณา
 • รายงานรายละเอียดการติดต่อตามรหัสลูกค้า
 • รายงานรายละเอียดการติดต่อประจำวันแยกตามลูกค้า
 • รายงานรายละเอียดการติดต่อตามชื่อลูกค้า

รายงานข้อมูลการติดต่อเชิงวิเคราะห์

 • รายงานเชิงวิเคราะห์การติดต่อประจำวัน
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การติดต่อประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การติดต่อตามชนิดข้อมูลประจำวัน
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การติดต่อตามชนิดข้อมูลประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การติดต่อแยกตามชนิดข้อมูล
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การติดต่อตามสื่อโฆษณาประจำวัน
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การติดต่อตามสื่อโฆษณาประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การติดต่อแยกตามสื่อโฆษณา
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การติดต่อแยกตามจังหวัด
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การติดต่อตามปัญหาประจำวัน
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การติดต่อตามปัญหาประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การติดต่อแยกตามปัญหา
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การติดต่อตามเรื่องที่ติดต่อประจำวัน
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การติดต่อตามเรื่องที่ติดต่อประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การติดต่อแยกตามเรื่องที่ติดต่อ

รายงานใบเสนอราคา

เป็นรายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลการใบเสนอราคา ในรูปแบบต่างๆ ทั้งรายงานสรุปใบเสนอราคา , ยอดขาย , รายงานรายละเอียด และ รายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ โดยรายงานต่างๆ จะประกอบไปด้วย

รายงานข้อมูลใบเสนอราคา

 • รายงานสรุปใบเสนอราคาประจำวัน
 • รายงานสรุปใบเสนอราคาตามชนิดภาษี
 • รายงานสรุปใบเสนอราคาตามชนิดข้อมูล
 • รายงานสรุปใบเสนอราคาตามชนิดการขาย
 • รายงานสรุปใบเสนอราคาตามวันที่กำหนดชำระเงิน
 • รายงานสรุปใบเสนอราคาตามวันที่กำหนดส่งสินค้า
 • รายงานสรุปใบเสนอราคาตามรหัสลูกค้า
 • รายงานสรุปใบเสนอราคาตามรหัสพนักงานขาย
 • รายงานสรุปใบเสนอราคาตามรหัสทีมขาย
 • รายงานสรุปใบเสนอราคาตามสถานะการชำระเงิน
 • รายงานสรุปยอดขายตามรหัสพนักงานขาย
 • รายงานสรุปยอดขายตามรหัสทีมขาย
 • รายงานสรุปยอดขายตามรหัสพนักงานขายทั้งหมด
 • รายงานรายละเอียดใบเสนอราคาประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดใบเสนอราคาตามสินค้า
 • รายงานรายละเอียดใบเสนอราคาตามรหัสพนักงานขาย
 • รายงานรายละเอียดใบเสนอราคาตามการคิดคอมมิชชั่น
 • รายงานรายละเอียดใบเสนอราคาตามทีมขาย
 • รายงานรายละเอียดใบเสนอราคาตามรหัสลูกค้า
 • รายงานรายละเอียดใบเสนอราคาตามชนิดข้อมูล

รายงานข้อมูลใบเสนอราคาเชิงวิเคราะห์

 • รายงานเชิงวิเคราะห์สถานะใบเสนอราคา
 • รายงานเชิงวิเคราะห์สถานะใบเสนอราคาตามพนักงาน
 • รายงานเชิงวิเคราะห์ยอดขายประจำวัน
 • รายงานเชิงวิเคราะห์ยอดขายประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์ยอดขายตามรหัสพนักงานขาย
 • รายงานเชิงวิเคราะห์ยอดขายตามรหัสพนักงานขายประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์ยอดขายตามสินค้า
 • รายงานเชิงวิเคราะห์ยอดขายตามสินค้าประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์ยอดขายตามลูกค้า
 • รายงานเชิงวิเคราะห์ยอดขายตามลูกค้าประจำปี

รายงานข้อมูลงาน

เป็นรายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลงาน ในรูปแบบต่างๆ ทั้งรายงานสรุป , รายงานรายละเอียด และ รายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ โดยรายงานต่างๆ จะประกอบไปด้วย

รายงานข้อมูลงาน

 • รายงานสรุปงานประจำวัน
 • รายงานสรุปงานตามวันที่กำหนดงานเสร็จ
 • รายงานสรุปงานตามสถานะ
 • รายงานสรุปงานตามชนิดข้อมูล
 • รายงานสรุปงานตามจังหวัด
 • รายงานสรุปงานตามรหัสงาน
 • รายงานสรุปงานตามรหัสพนักงาน
 • รายงานสรุปงานตามแผนก
 • รายงานสรุปงานตามความเร่งด่วน
 • รายงานสรุปงานค้างประจำวัน
 • รายงานสรุปงานค้างตามพนักงาน
 • รายงานสรุปงานค้างตามแผนก
 • รายงานรายละเอียดงานประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดงานตามสถานะ
 • รายงานรายละเอียดงานตามชนิดข้อมูล
 • รายงานรายละเอียดงานตามรหัสงาน
 • รายงานรายละเอียดงานตามพนักงาน
 • รายงานรายละเอียดงานค้างประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดงานค้างตามพนักงาน

รายงานข้อมูลงานเชิงวิเคราะห์

 • รายงานเชิงวิเคราะห์สถานะงานประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์สถานะงานตามรหัสพนักงาน
 • รายงานเชิงวิเคราะห์สถานะงานตามรหัสงาน
 • รายงานเชิงวิเคราะห์สถานะงานตามแผนก
 • รายงานเชิงวิเคราะห์สถานะงานตามชนิดข้อมูล

รายงานข้อมูลการให้บริการ

เป็นรายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการ (Service card ) ในรูปแบบต่างๆ ทั้งรายงานสรุป และ รายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ โดยรายงานต่างๆ จะประกอบไปด้วย

รายงานข้อมูลการให้บริการ

 • รายงานสรุปการให้บริการประจำวัน
 • รายงานสรุปการให้บริการตามรหัสลูกค้า
 • รายงานสรุปการให้บริการตามรหัสพนักงานที่รับผิดชอบ
 • รายงานสรุปการให้บริการตามรหัสพนักงานที่ให้บริการ
 • รายงานสรุปการให้บริการตามวันที่นัดหมาย

รายงานข้อมูลการให้บริการเชิงวิเคราะห์

 • รายงานเชิงวิเคราะห์การให้บริการประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การให้บริการประจำปีตามรหัสลูกค้า
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การให้บริการตามรหัสพนักงานที่รับผิดชอบ
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การให้บริการตามรหัสพนักงานที่ให้บริการ

ระบบอรรถประโยชน์

 • Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
 • User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
 • การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 • การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการ ใช้งานโปรแกรม
 • ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย
 • Progarm Transaction Log เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการ บันทึกข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , พิมพ์ข้อมูล หรือ ลบข้อมูล ไปเมื่อใด เวลาใด เป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรม CRM

 • รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
 • เพิ่มเติมระบบการติดตามลูกค้า และ ระบบการเข้าไปให้บริการลูกค้า ( Service card )
 • เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ
 • รองรับการสืบค้นข้อมูลประวัติลูกค้ากรณีที่มีการโทรศัพท์เข้ามา เมื่อขอเปิดบริการโทรศัพท์แบบโชว์เบอร์ และ เชื่อมต่อกับ AD 409 Hardware
 • รองรับการสืบค้นข้อมูลประวัติลูกค้ากรณีที่มีการโทรศัพท์เข้ามา เมื่อขอเปิดบริการโทรศัพท์แบบโชว์เบอร์ และ บันทึกเสียงสนทนา เมื่อทำการ เชื่อมต่อกับ AD 120 Hardware
 • มีระบบแสดงผล เตือนการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรม ( Today News! )
 • รองรับการแนบเอกสารอื่นๆ เช่น Word , Excel , PDF ฯลฯ เข้ากับประวัติลูกค้า , บันทึกการติดต่อ , บันทึกนัดหมาย และ บันทึกงาน ได้
 • สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบ Fast data links
 • มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ มากกว่า 180 รายงาน
 • สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟได้
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม และ ระบบเก็บขั้นตอนการทำงานของพนักงาน ( Program Transaction Log )
 • ทุกรายงานใน โปรแกรม ผู้ใช้ สามารถปรับปรุงรูปแบบการรายงานได้
 • มีระบบการรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของ Dash board
 • รองรับระบบการเข้าใช้งาน โปรแกรม CRM 2 ชั้น คือ Advance/Normal User และ Private / Public data
 • สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
 • รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
 • ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7,Win 8 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 • สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
 • รองรับฐานข้อมูล MS Access
 • รองรับฐานข้อมูล MySQL , SQL Server *
 • รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
 • สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *
* Nanosoft CRM.NET Network Version

โครงสร้างของ โปรแกรม CRM หรือ โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์

โครงสร้างระบบของ โปรแกรมCRM จะประกอบไปด้วย 5 ระบบหลัก คือ ระบบ Call center , ระบบการตลาด และ การขาย ( Marketing & Sale force ) , ระบบงานบริการ ( Service ) และ ระบบ ฐานข้อมูลลูกค้า ( Customer database ) ซึ่งในการทำงานแต่ละระบบจะประกอบไปด้วย

ระบบ Call center

จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับให้ Information ต่างๆขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น Information ของสินค้า และ บริการ พร้อมทั้งทำการตรวจสอบ และ คัดแยกฐานข้อมูลลูกค้า ว่าเป็นงานของระบบใด ระหว่าง งานขาย หรือ งานบริการ เพื่อ จะส่งข้อมูลให้แต่ละระบบ โดยระบบ Call center นี้จะรองรับการสืบค้นข้อมูลประวัติลูกค้ากรณีที่มีการโทรศัพท์เข้ามา เมื่อขอเปิดบริการโทรศัพท์แบบโชว์เบอร์ และ เชื่อมต่อกับ AD 409 Hardware และ สามารถ บันทึกเสียงสนทนา ได้ หากทำการเชื่อมต่อกับ AD 120 Hardware

ระบบ Sale force ( Marketing & Sale force System )

ในระบบ Sale force จะเป็นการทำงานในส่วนของ การตลาด และ การขาย ( Marketing & Sale force ) ไม่ว่าจะเป็น การจัดทำแผนการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ต่างๆ เช่น ยอดขายรวม , ยอดขายของพนักงานขาย , สถานะของงานขาย , สถานะของใบเสนอราคา , ประวัติการซื้อสินค้า หรือ บริการ ของลูกค้าการนัดหมายของพนักงานขาย , แหล่งที่มาของลูกค้า , การพิมพ์ Direct mail รวมไปถึง การวิเคราะห์ สินค้า และ บริการใดที่ได้รับความนิยม เป็นต้น

ระบบงานบริการ ( Service System )

ระบบงานบริการ เพื่อ ให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งจะทำงานในส่วนของ ฝ่ายบริการ ( Service ) อาทิเช่น การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นของ สินค้า หรือ บริการ , สถานะของงานที่ให้บริการ , การนัดหมายของพนักงานผู้ให้บริการลูกค้า รวมไปถึง การรวบรวมปัญหา และ วิธีการแก้ไข ในกรณีที่พบปัญหานั้นบ่อยๆ เป็นต้น

ระบบ ฐานข้อมูลลูกค้า ( Customer Database System )

ระบบฐานข้อมูลลูกค้า จะเป็นระบบที่จัดเก็บประวัติต่างๆ ของลูกค้า , กลุ่มเป้าหมาย , พันธมิตร , ตัวแทนจำหน่าย , ผู้จำหน่าย , คู่แข่ง เป็นต้น โดยการจัดเก็บข้อมูลจะประกอบไปด้วย ชื่อ , ที่อยู่ที่ติดต่อได้ , ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร , หมายเลขโทรศัพท์ , มือถือ , แฟกซ์ , อีเมล์ , ชื่อผู้ติดต่อ , ข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศ , อายุ , การศึกษานอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอื่นๆ เช่น สิ่งที่ชอบ , สิ่งที่ไม่ชอบ , ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม , ประวัติการติดต่อ , ประวัติการนัดหมาย , ประวัติการซื้อ , ประวัติงาน โดยระบบนี้จะรองรับการสืบค้นข้อมูลประวัติ ได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว


ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ

 • ระบบปฏิบัติการ Windows XP , Vista , Windows 7 และ Windows 8 , Windows 10 สำหรับเครื่องลูก (Client) และ Stand alone version
 • ระบบปฏิบัติการ Win2003 Server , Win2008 Server หรือ Win2012 Server สำหรับ เครื่องแม่ข่าย (Server) *
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) MS Access
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) MS SQL Server 2005 , 2008 , 2012 , 2014 , 2019 *
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) mySQL 5.0 , 5.5 , 5.6 *
 • CPU Intel Core i3 หรือสูงกว่า
 • Memory 2 GB หรือสูงกว่า
 • Monitor SVGA ความละเอียด 1024x768 ขึ้นไป
 • พื้นที่ว่างสำหรับเก็บโปรแกรมใน Hard disk 50 MB
 • .Net Frame work 4.0
 • ระบบ Network ( Lan : local area network ) *
 • ระบบ Internet *
* Nanosoft CRM.NET Network Version

รุ่นของ โปรแกรม CRM หรือ โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์

คุณสมบัติ โปรแกรม CRM
VERSION
STANDARD
RECOMMENDED
VERSION
NETWORK
ระบบประวัติลูกค้า ( Customer Database System )
ระบบการตลาด และ การขาย ( Marketing & Sale force System )
ระบบงานบริการ ( Service System )
ระบบ Call center
รองรับการบันทึกข้อมูลการติดต่อ ,การออกรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ( Analysis Reports )
รองรับการบันทึกข้อมูลการนัดหมาย , การออกรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ( Analysis Reports )
รองรับการบันทึกข้อมูลงาน , การออกรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ( Analysis Reports )
รองรับการบันทึกข้อมูลใบเสนอราคา , การออกรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ( Analysis Reports )
รองรับการค้นหาประวัติลูกค้า และ ข้อมูลอื่นๆ อย่างรวดเร็ว ( Fast data links )
รองรับการรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ
มีระบบเตือน งานค้าง , การติดต่อ , การนัดหมาย , ข่าวสารองค์กร และ โน๊ต
รองรับการพิมพ์ Direct mail
รองรับการแก้ไขรูปแบบรายงานทั้งหมดในโปรแกรม ( Report design )
รองรับการแสดงข้อมูลข่าวสาร , โปรโมชั่น , ส่วนลด ของสินค้า และ บริการ
รองรับเอกสารแนบในรูปแบบของ File Word , Excel , PDF , Power point , HTML ฯลฯ
รองรับการตรวจสอบสถานะปัจจุบัน ( Dash board ) เช่น ยอดขาย , การติดต่อของลูกค้า , สถานะใบเสนอราคา ฯลฯ
มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ มากกว่า 180 รายงาน
รองรับการสืบค้นข้อมูลประวัติลูกค้ากรณีที่มีการโทรศัพท์เข้ามา เมื่อ เชื่อมต่อกับ AD 409 Hardware
รองรับการบันทึกเสียงสนทนา และ สืบค้นข้อมูลลูกค้ากรณีที่มีการโทรศัพท์เข้ามา เมื่อ เชื่อมต่อกับ AD 120 Hardware
รองรับการทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล
ผู้ใช้สามารถออกแบบรายงาน และ เอกสารได้เอง เช่น ใบเสนอราคา รูปแบบของการรายงาน เป็นต้น
สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบของ PDF , Excel , Word และ Text Files:
สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานโปรแกรม ได้:
รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม
ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลได้เอง
รองรับการทำงานกับ MS Access Database
รองรับการทำงานกับ mySQL 5.0 , 5.5 , 5.6 Database
รองรับการทำงานกับ MS SQL Server 2000 , 20005 , 2008 , 2012 Database
รองรับระบบการเข้าใช้งาน โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 2 ชั้น คือ Advance/Normal User และ Private / Public data
รองรับการทำงานบนระบบ Network ( Multi user )
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกันทาง Internet

Screen Short