Nanosoft Hotel.NET ( โปรแกรมโรงแรม )


คุณสมบัติของ โปรแกรมโรงแรม

โปรแกรมโรงแรม Nanosoft Hotel.NET เป็น Software โรงแรม ที่ออกแบบสำหรับ งานบริหารงาน โรงแรม , อพาร์ทเมนต์ รายวัน , รีสอร์ท โดยส่วนประกอบหลักๆของ โปรแกรมโรงแรม จะประกอบไปด้วย ระบบการจองห้องพัก (Reservation) แบบกำหนดห้องพัก หรือ เลือกตามประเภทห้องพัก , ระบบการเช็คอิน ( Check In ) , ระบบการเช็คเอาท์ ( Check Out ) , ระบบข้อมูลผู้เข้าพัก ( Guest Registration) , ระบบการขายสินค้า , ระบบการซื้อสินค้า , ระบบสต็อกสินค้า ( Inventory ) , ระบบแม่บ้าน ( House Keeping ) , ระบบการบำรุงรักษาห้องพัก ( Room Maintain ) , ระบบ Night auditor และ ระบบ การออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน , FOLIO , ใบกำกับภาษี , คูปองอาหาร เป็นต้น รวมไปทั้งระบบการรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ อาทิเช่น รายงานประวัติผู้เข้าพัก , รายงานการรับเงินของ Cashier , รายงานการเข้าพัก , รายงานสรุปยอดห้องพักคงเหลือ ( Room Planning ) , รายงานสินค้าคงเหลือ ทั้ง สต๊อกกลาง (Central stock) และ สต๊อกมืนิบาร์ (Minibar stock) , มีระะบบรายงานการใช้งานห้องพัก ( Room Occupancy ) , รายงานยอดการจองห้องพักล่วงหน้า ( Forecast Report ) และ รายงานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ง โปรแกรมรองรับการทำงานได้หลายภาษา ทั้ง ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ และ สามารถทำงานได้บน Internet cloud โดยรายละเอียดของ โปรแกรมโรงแรม สามารถแบ่งได้ดังนี้

ระบบการตั้งรหัส

ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของโปรแกรม จะประกอบไปด้วยรหัส ดังต่อไปนี้

 • บันทึกรหัสประเภทห้องพัก
 • บันทึกรหัสห้องพัก
 • บันทึกรหัสอาชีพ
 • บันทึกรหัสสัญชาติ
 • บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
 • บันทึกรหัสแหล่งที่มา
 • บันทึกรหัสลูกค้า
 • บันทึกรหัสกลุ่มผู้จำหน่าย
 • บันทึกรหัสผู้จำหน่าย
 • บันทึกรหัสรุ่นของสินค้า
 • บันทึกรหัสสีของสินค้า
 • บันทึกรหัสกลุ่มสินค้า
 • บันทึกรหัสยี่ห้อสินค้า
 • บันทึกรหัสรายได้
 • บันทึกรหัสสินค้า
 • บันทึกรหัสประเภทการเบิกสินค้า
 • บันทึกรหัสพนักงาน
 • บันทึกรหัสรอบการทำงานของพนักงาน

ระบบการจัดการห้องพัก

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ ห้องพักของ โปรแกรมโรงแรม อาทิเช่น สถานะของห้องพัก ( Room chart ) , การตรวจสอบตารางห้องพัก ( Room planning ) , การแยก หรือ ย้ายห้องพัก , การรับจองห้องพัก ( Reservaton ) , การเช็คอิน ( Check in ) , การเช็คเอาท์ ( Check out ) , การคิดราคาห้องพัก , การป้อนจำนวน หรือ รายชื่อแขกที่เข้าพัก ( Guest in house ) , การป้อนข้อมูลการใช้สินค้าในห้องพัก ( Mini bar stock and complementary ) , การยกเลิกการเข้าพัก รวมทั้ง การทำความสะอาดห้องพัก โดยจะประกอบไปด้วยระบบการบันทึกข้อมูล และ รายงานข้อมูลดังต่อไปนี้

 • สถานะห้องพัก ( Room chart , Room planning )
 • แสดงข้อมูลผังห้องพัก ( Room planning display )
 • บันทึกการจองห้องพัก ( Room reservaton )
 • บันทึกการ Check in
 • บันทึกการ Check out
 • บันทึกการปรับปรุงการขายห้องพัก
 • บันทึกยกเลิกการเข้าพัก
 • บันทึกการแยกห้องพัก
 • บันทึกการขายสินค้าในห้องพัก ( Minibar ) โดยรองรับ สินค้าที่เป็น Complementary
 • บันทึกการรับเงินประกัน , เงินมัดจำ และ เงินค่าห้องพัก เป็นต้น
 • บันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก ( Guest in house )
 • การพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น Folio , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบรับเงินประกัน , รายชื่อผู้เข้าพัก และ คูปอง อาหาร เป็นต้น
 • รายงานสรุปการจองห้องพัก
 • รายงานรายละเอียดการการจองห้องพัก
 • รายงานสรุปการเข้าพักจากการจองห้องพัก
 • รายงานข้อมูลการจองห้องพัก เชิงวิเคราะห์
 • รายงานสรุปการเข้าพัก
 • รายงานรายละเอียดการการเข้าพัก
 • รายงานข้อมูลการเข้าพัก เชิงวิเคราะห์
 • รายงานข้อมูลตรวจสอบห้องพัก
 • รายงานห้องพักคงเหลือ
 • รายงานการรับเงิน
 • รายงานสถานะห้องพัก

ระบบสต๊อกสินค้า

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อกสินค้า หรือ สินค้าคงคลัง โดย ระบบสต๊อกสินค้า จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ สต๊อกส่วนกลาง (Central Stock ) , สต๊อกในห้องพัก (Room Stock or Mini bar) โดยระบบสต๊อกสินค้าจะเป็นแบบ สต๊อกการ์ด ทำให้สามารถตรวจสอบการเข้าออก ของสินค้าได้ง่าย และ ย้อนดูข้อมูลได้ โดยระบบจะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น

 • บันทึกการรับสินค้า
 • บันทึกการเบิกสินค้า
 • บันทึกการโอนคลัง
 • รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ
 • รายงานสรุปข้อมูลการรับสินค้า
 • รายงานรายละเอียดข้อมูลการรับสินค้า
 • รายงานการเบิกสินค้า
 • รายงานการโอนคลัง

ระบบงานบริการ

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ งานบริการต่างๆ ของ โปรแกรม อาทิเช่น บันทึกใบเสนอราคาระบบการบำรุงรักษาห้องพัก หรือ ซ่อมแซมห้องพัก และ ระบบข่าวสารสำหรับพนักงาน เป็นต้น โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น

 • บันทึกใบเสนอราคา
 • บันทึกการซ่อมบำรุงห้องพัก
 • บันทึกข่าวสารพนักงาน
 • รายงานใบเสนอราคา
 • รายงานการซ่อมบำรุงห้องพัก

ระบบลูกหนี้

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ ลูกหนี้ กรณี เกิดการขายเชื่อ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับ ระบบการขายห้องพัก โดยอัตโนมัติ ระบบนี้จะประกอบไปด้วยการ์ดลูกหนี้ และการรับชำระเงินจากลูกหนี้ โดย การชำระหนี้ สามารถ แบ่ง งวดการชำระได้ เช่น เอกสารการขาย 1 เอกสารสามารถแบ่ง ชำระหนี้ได้หลายๆครั้ง เป็นต้น ในส่วนการ ออกเอกสารต่างๆ จะประกอบไปด้วย การ์ดลูกหนี้ , ใบรับชำระหนี้ โดยระบบนี้ของ จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น

 • บันทึกการ์ดลูกหนี้
 • บันทึกข้อมูลการรับชำระหนี้
 • รายงานข้อมูลลูกหนี้

ระบบอรรถประโยชน์

 • Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
 • User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
 • บันทึกผู้ใช้งานโปรแกรม โดยสามารถกำหนด ระดับการใช้งานของโปรแกรมได้ 2 ระดับคือ Normal user และ Advance user
 • การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 • การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม
 • Program Log จะใช้สำหรับเก็บ Transaction ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้รายใดเข้าใช้งาน หรือ เพิ่มข้อมูล,ลบ,แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลอะไรบ้าง เป็นต้น
 • ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมโรงแรม

 • ตั้งรหัสต่างๆในโปรแกรม ได้ 30 ตัวอักษร
 • รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
 • รองรับการออกเอกสารใบกำกับภาษี ตามประกาศของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้มีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และ สาขา ของผู้ซื้อ และ ผู้ขาย
 • สามารถตั้งราคาห้องพักได้ 5 ราคา สามารถใส่รูปห้องพักได้ และ สามารถกำหนดราคาในแต่ละช่วงเวลาได้ เช่น Low season ,Hight season
 • สามารถกำหนดประเภท และ ราคา ของห้องพักได้เอง เช่น Superior , Sweet , Suit , Deluxe เป็นต้น
 • รองรับระบบต้นทุนห้องพัก ทำให้ทราบกำไร/ขาดทุน เบื้องต้นได้ทันทีที่ เช็คเอาท์
 • รองรับการจัดผังห้องพัก ( Room planning display )
 • สามารถกำหนดรอบการรับเงินของพนักงาน และ รายงานการรับเงินพนักงานในแต่ละรอบการทำงานได้
 • การตั้งรหัสลูกค้าให้รองรับได้ทั้ง ลูกค้าทั่วไป หรือ เอเยนซี่ และ สามารถ เพิ่มรูปภาพลูกค้าได้
 • สามรถเพิ่มรูปภาพ สินค้า หรือ ลูกค้า โดยการถ่ายรูปผ่านกล้อง Webcam
 • ระบบสต๊อกสินค้า รองรับสต๊อกแบบสต๊อกการ์ด ทำให้สามารถรู้ความเคลื่อนไหวของสินค้า และ ย้อนดูข้อมูลได้
 • สามารถตั้งราคาจำหน่ายสินค้าได้ 5 ราคา (A,B,C,D,E) และ สามารถเพิ่มรูปภาพของสินค้าได้
 • รองรับสินค้าได้ทั้ง แบบตัดสต๊อก และ ไม่ตัดสต๊อก เช่น ค่าบริการ , ค่าซักอบรีด ฯลฯ อีกทั้ง กำหนดต้นทุนได้ แบบ ต้นทุนมาตราฐาน , ต้นทุนเฉลี่ย หรือ ไม่คิดต้นทุน
 • รองรับสินค้าที่เป็น Complementary
 • รองรับระบบสต็อก แบบ สต๊อกกลาง ( Central Inventory ) และ สต็อกห้องพัก ( Minibar Inventory )
 • รองรับการเบิกสินค้าจาก สต๊อกกลาง ไปยัง สต็อกห้องพัก
 • สามารถรวมค่าสินค้าและบริการเข้ากับค่าห้องพักได้ และ เชื่อมโยงเข้ากับระบบสต็อกโดยอัตโนมัติ
 • รองรับระบบภาษีได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี , มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี
 • รองรับระบบการจองห้องพัก ( Room reservation )
 • รองรับการจอง และ การเข้าพัก ได้ทั้งแบบ Individual และ Group อีกทั้ง รองรับการคำนวณค่าใช้จ่าย เช่น ฟรีห้องพักแต่คิดค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น
 • รองรับการจอง ได้ทั้งแบบ ระบุห้องพัก และ ไม่ระบุห้องพัก โดย สามารถ จองแบบ Over Booking ได้อีกด้วย
 • มีระบบรายงานการตรวจสอบการจองห้องพัก และ สามารถประมาณการห้องพักได้ ( Room focast )
 • รองรับการจอง และ การเข้าพัก ได้ทั้งแบบ Individual และ Group อีกทั้ง รองรับการคำนวณค่าใช้จ่าย เช่น ฟรีห้องพักแต่คิดค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น
 • สามารถจองห้องพักล่วงหน้าได้ตลอดทั้งปี ( Room schedule )
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพักได้ ( Guest in house ) และ พิมพ์ Guest Registration ได้
 • สามารถตั้ง เวลาการเข้าพักได้ เช่น เข้าพักก่อน 06.00 คิดเป็น 1 Night เป็นต้น
 • มีระบบการตรวจสอบห้องพักคงเหลือ เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าพักซ้ำกัน
 • ระบบการเข้าพักสามารถกำหนดค่าห้อง , ค่าอาหาร , ค่าเสริมเตียง โดยสามารถแยกตามวันที่เข้าพักได้
 • สามารถตรวจสอบจำนวนห้องพักคงเหลือ และ สถิติการใช้งานห้องพักได้ ( Room occupancy ) Today , M-T-D ,Y-T-D
 • รองรับการแสดงผังการใช้ห้องพัก ( Room planning ) และ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
 • รองรับการทำความสะอาดห้องพัก ( House keeping ) โดยเมื่อลูกค้าเช็คเอาท์ สถานะห้องพักจะแสดงเป็นห้องต้องทำความสะอาดอัตโนมัติ
 • มีระบบการทำงานของแม่บ้านในการทำความสะอาด หรือ เพิ่มการใช้สินค้าในห้องพัก (Minibar ) แยกจาก โปรแกรมหลัก *
 • สามารถตรวจสอบสถานะของห้องพักแบบต่างๆคือ ห้องพักว่าง , ห้องพักมีการจอง , ห้องพักมีแขกพักอยู่ , ห้องพักที่ต้อง Check out และ ห้องพักงดใช้งาน
 • รองรับการย้ายห้องพัก และ แยกห้องพัก โดยข้อมูลต่างๆ เช่น การขาย , ค่าห้อง , รายชื่อแขกที่เข้าพัก ถูกย้ายไปยังห้องพักปลายทาง
 • รองรับการเก็บเงินล่วงหน้า เช่น เงินมัดจำ , ประกัน , เงินจอง เป็นต้น
 • รองรับการคิดค่าบริการเพิ่ม ( Service Charge )
 • รองรับการทำงานตามรอบวัน และ มีระบบ Night auditor
 • สามารถตรวจสอบรายได้ และ การส่งเงินของแคชเชียร์ (Front) ประจำรอบ และ ประจำวัน ได้
 • รองรับสถานะการรับเงิน แบบ เงินสด , เงินโอน , เช็ค , บัตรเครดิต และ แบ่งประเภทการชำระได้
 • รองรับระบบลูกหนี้ กรณีขายเชื่อ
 • สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆอาทิเช่น FOLIO , ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว , ใบเสร็จรับเงินค่าประกันห้องพัก และ คูปองอาหาร เป็นต้น
 • ผู้ใช้สามารถออกแบบอกสาร และ รายงานต่างๆ ในโปรแกรมได้เอง ( Reports design )
 • รองรับระบบการรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ เช่น กำไรขาดทุนเบื้องต้น , Room occupancy , Room focast ฯลฯ
 • รองรับระบบการซ่อมบำรุงห้องพัก
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
 • มีระบบเก็บขั้นตอนการทำงานของพนักงาน ( Program Transaction Log )
 • สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม และ ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล
 • เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ
 • ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7,Win 8 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 • สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
 • รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
 • สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน*
* Nanosoft Hotel.NET Network Version

โครงสร้างของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม

โครงสร้างของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม จะประกอบไปด้วย ส่วนของระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ระบบการจองห้องพัก ( Reservations system )

ซซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่รับจองห้องพัก หรือ สำรองห้องพัก ของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม โดยสามารถจองได้ทั้งแบบ Individual หรือ จองห้องพักแบบกลุ่ม ( Group ) เมื่อมีการจองสามารถระบุได้ว่าผู้จองทำการจองห้องพักวันไหน , จองกี่คืน , ราคาเท่าไหร่ , ใครเป็นผู้รับจอง และ สามารถตรวจสอบห้องว่างได้ นอกจากนี้การจองยังรองรับการชำระเงินจอง ล่วงหน้าได้ ซึ่งการจองสามารถจองได้พร้อมๆกัน ได้หลายห้อง

2. ระบบการจัดการห้องพัก ( Room management system )

ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่ัจัดการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องพัก โปรแกรมบริหารงานโรงแรม จะประกอบไปด้วย การ Check in / Check out ห้องพัก ซึ่งการ Check in นี้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลมาจากการจองห้องพักได้ และ รองรับการ Check in โดยไม่ได้จองห้องพักมาก่อน ( Walk in ) ซึ่งสามารถเข้าพักได้ทั้งแบบ Individual หรือ แบบกลุ่ม ( Group ) เมื่อมีการ Check in สามารถระบุได้ว่าผู้เข้าพักๆ ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ พักกี่คืน , ชำระค่าห้องพัก หรือ เงินประกันเท่าไร , ใครเป็นผู้เปิดห้องพัก และ รับเงินค่าประกันห้องพัก เมื่อทำการ Check in แล้ว ระบบจะทำการ ตั้งค่าในห้องพักนั้น เป็นสถานะ ไม่ว่างหรือ มี ผู้เข้าพัก อีกทั้ง รองรับ ระบบสอบถามรายชื่อผู้เข้าพัก ซึ่ง ในระหว่างพัก หากผู้เข้าพักทำการใช้สินค้าหรืออาหาร ในห้องพัก (Minibar ) ระบบ สามารถ เชื่อมโยงการเพิ่มรายการสินค้าและบริการเข้าไปในห้องพัก เพื่อ คิดค่าสินค้าและบริการได้ และ ยังมีการเชื่อมโยงระบบสต็อก โดยอัตโนมัติ และ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการขายสินค้าได้กับ โปรแกรมร้านอาหาร ในกรณีที่ ผู้เข้าพักเข้าไปรับประทานอาหารในร้านอาหารของโรงแรม แล้วนำค่าใช้จ่ายไปรวมกับค่าห้องพัก ระบบการจัดการห้องพัก ยังรวมไปถึง การยกเลิกการเข้าพัก และ การรับเงิน ซึ่งออกแบบให้สามารถรับเงินในระหว่างพักได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่รับเงิน และ จะทำการเชื่อมโยงระบบไปยังระบบการเงินโดยอัตโนมัติ และ มีความสามารถในการออกเอกสารต่างๆ ในระบบ อาทิเช่น Folio , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเสร็จค่าประกันห้องพัก และ คูปองอาหาร เป็นต้น

3. ระบบการเก็บเงิน ( Cashier system )

ระบบการเก็บเงิน ของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม จะใช้สำหรับ การตรวจสอบการเก็บเงินของพนักงานเก็บเงิน และ สามารถ สรุปแยกตามพนักงาน , รอบการทำงานของพนักงาน และ รอบวัน (Night Audit ) นอกจากนี้ยังสามารถสรุปแยกตามชนิดการรับเงินได้ เช่น เงินสด , เช็ค , เงินโอน , บัตรเครดิต เป็นต้น โดยระบบจะทำการเชื่อมโยงเข้ากับระบบการจัดการห้องพัก โดยอัตโนมัติ

4. ระบบผังห้องพัก ( Room planning system )

ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่จัดการสถานะการทำงานต่างๆ ของห้องพัก คือ ห้องว่าง , มีแขกพัก , งดใช้งาน , ทำความสะอาด รวมไปถึงการตรวจสอบสถานะของห้องพัก เพื่อป้องกันไม่ให้มีการซ้ำของข้อมูลในกรณีที่ จอง หรือ เข้าพัก ในห้องพัก ในวัน และ เวลาเดียวกัน อีกทั้งทำหน้าที่สร้างรายงานต่างๆ เช่น สถิติการใช้ห้องพัก ( Room occupancy ) , สถานะห้องพัก ( Romm chart )ห้องพักคงเหลือ , ตารางห้องพัก ( Romm planning ) และ รายงานสรุปยอดการจอง ( Focast report ) เเป็นต้น

5. ระบบลูกหนี้ ( A/R system )

ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่ติดามการชำระหนี้ของ ลูกหนี้ กรณีที่มีการเข้าพักด้วยเงินเชื่อ อาทิเช่น กรณี ที่มาเป็นคณะทัวร์ จาก Agency หรือ กรณีที่มีสัญญาในการใช้ห้องพัก ของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งระบบลูกหนี้จะทำการเชื่อมโยงเข้ากับระบบการจัดการห้องพักโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าพักด้วยเงินเชื่อ ระบบลูกหนี้จะสร้างการ์ดลูกหนี้ ให้โดยอัตโนมัติ และ สามารถบันทึกการชำระหนี้ และ ออกใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน ได้ โดยการตัดชำระหนี้ สามารถแยกชำระเป็นเอกสาร หรือ ชำระตามจำนวนเงิน ได้ โดย ระบบลูกหนี้จะทำการตรวจสอบการชำระเงินของลูกหนี้ อาทิเช่น รายงานลูกหนี้คงค้าง , รายงานการครบกำหนดชำระหนี้ เป็นต้น

6. ระบบสต็อกสินค้า ( Inventory system )

สำหรับระบบสต๊อกสินค้าใน โปรแกรมบริหารงานโรงแรม จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ สต็อกห้องพัก และ สต็อกกลาง โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการขายห้องพักได้ อีกทั้งมีระบบการเบิกสินค้าจากสต็อกกลาง ไปยังสต็อกภายในห้องพัก รวมทั้งสินค้าที่เป็น Complementary โดยการตั้งรหัสสินค้าสามารถเพิ่มรูปภาพ , แตกหน่วยสินค้า , เพิ่มคลังสินค้าตามห้องพักได้ อีกทั้งรองรับระบบการคิดต้นทุนสินค้า แบบ ต้นทุนมาตราฐาน และ แบบ ต้นทุนเฉลี่ย หรือ ไม่คิดต้นทุน และ สามารถเลือกได้ว่าจะให้มีการตัดสต็อกหรือไม่ โดย ระบบสต๊อกสินค้าจะเป็นแบบ สต๊อกการ์ดทำให้สามารถตรวจสอบการเข้าออกของสินค้า และ ยังสามารถย้อนดูข้อมูลการเข้าออกของสินค้าได้เช่นกัน

7. ระบบงานบริการ ( Service system )

ระบบนี้จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับงานบริการทางด้านต่างๆ เช่น ระบบแม่บ้านสำหรับการทำความสะอาดห้องพัก ( House Keeping ) หรือ เพิ่มรายการสินค้า/บริการ ในห้องพัก อีกทั้งมีรายงานต่างๆ สำหรับแม่บ้าน อาทิเช่น การเตรียมอุปกรณ์ในห้องพัก, การเข้าไปทำความสะอาดห้องพัก เป็นต้น ในส่วนของระบบบริการยังประกอบไปด้วย ระบบการซ่อมบำรุงห้องพัก , ระบบแจ้งเตือนผู้เข้าพัก Guest Message และ ระบบการฝากข้อความระหว่างพนักงาน เป็นต้น


ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ

 • ระบบปฏิบัติการ Windows XP , Vista , Windows 7 และ Windows 8 , Windows 10 สำหรับเครื่องลูก (Client) และ Stand alone version
 • ระบบปฏิบัติการ Win2003 Server , Win2008 Server หรือ Win2012 Server สำหรับ เครื่องแม่ข่าย (Server) *
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) MS Access
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) MS SQL Server 2005 , 2008 , 2012 , 2014 , 2019 *
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) mySQL 5.0 , 5.5 , 5.6 *
 • CPU Intel Core i3 หรือสูงกว่า
 • Memory 2 GB หรือสูงกว่า
 • Monitor SVGA ความละเอียด 1024x768 ขึ้นไป
 • พื้นที่ว่างสำหรับเก็บโปรแกรมใน Hard disk 50 MB
 • .Net Frame work 4.0
 • ระบบ Network ( Lan : local area network ) *
 • ระบบ Internet *
* Nanosoft Hotel.NET Network Version

รุ่นของ โปรแกรมโรงแรม

คุณสมบัติของโปรแกรมโรงแรม
VERSION
STANDARD
RECOMMENDED
VERSION
NETWORK
ระบบการตั้งรหัสห้องพัก ของ โปรแกรมจองห้องพัก
ระบบการกำหนดราคาห้องพัก ( A,B,C,D,E ) และ แยกราคาตามช่วงวันที่
ระบบฐานข้อมูลผู้จำหน่าย
ระบบฐานข้อมูลลูกค้า
ระบบฐานข้อมูลสินค้า และ สต๊อกการ์ด
ระบบข้อมูลพื้นฐานการขาย การกำหนดรอบการทำงาน และ รหัสพนักงาน
ระบบการจองห้องพัก
ระบบการจัดการห้องพัก เช็คอิน , เช็คเอาท์ , เพิ่มรายการสินค้า/บริการ , รายชื่อผู้เข้าพัก
ระบบการพิมพ์เอกสารการเข้าพัก เช่น Folio , ใบเสร็จรับเงิน , คูปองอาหาร , Guest registration ฯลฯ
ระบบการรับเงิน
ระบบผังห้องพัก ( Room planning )
ระบบการการแจ้งเตือนผู้เข้าพัก ( Guest message )
ระบบการทำความสะอาดห้องพัก (House keeping )
ระบบการตรวจสอบสถานะห้องพัก ( Room chart )
ระบบการสต็อกห้องพัก ( Room Stock )
ระบบการประมวลผลข้อมูลประจำวัน ( Night audit )
ระบบสต๊อกสินค้า ( Inventory )
ระบบการบำรุงรักษาห้องพัก ( Room maintenance )
ระบบลูกหนี้
ระบบการรับชำระหนี้ และ การติดามหนี้
ระบบรายงานเชิงวิเคราะห์
รองรับการทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล
ผู้ใช้สามารถออกแบบรายงาน และ เอกสารได้เอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , Folio
สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบของ PDF , Excel , Word และ Text Files
สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานโปรแกรมได้
รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม
รองรับการทำงานกับ MS Access Database
ระบบแม่บ้านแยกจากโปรแกรมหลัก
เชื่อมโยงกับ โปรแกรมร้านอาหาร
รองรับการทำงานกับ MS SQL Server 2000 , 20005 , 2008 Database
รองรับการทำงานกับ MySQL 5.5 Database
รองรับการเปลี่ยนภาษาได้ 95 ภาษาทั่วโลก
รองรับการทำงานบนระบบ Network ( Multi user )
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกันทาง Internet

Screen Short