Nanosoft Service.NET ( โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ )


คุณสมบัติของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ

โปรแกรม Nanosoft Service เป็น โปรแกรมศูนย์บริการ หรือ โปรแกรมศูนย์ซ่อม และ โปรแกรม Service ที่ออกแบบสำหรับ สำหรับ ธุรกิจรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ระบบต่างๆ คือระบบการออกใบรับงานซ่อม , ระบบสต๊อก อะไหล่ และ เครื่องมือ , ระบบการติดตามงานซ่อม ( Job tracking ) , ระบบการ์ดบริการ ( Service card ) , ระบบการขายอะไหล่ , ระบบการเบิก/จ่าย อะไหล่ , ระบบการส่งเครม , ระบบการรายงาน , รายงานเชิงวิเคราะห์ , ระบบการออกเอกสาร เข่น ใบรับงาน , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเสนอราคา เป็นต้น นอกจากนี้ โปรแกรมยังรองรับการตรวจสอบ ใบรับงาน ด้วยบาร์โค๊ด และ สามารถวิเคราะห์ การทำงานของช่าง หรือ เวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้อีกด้วย โดยรายละเอียดของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม สามารถแบ่งได้ดังนี้

ระบบการตั้งรหัส

เป็นระบบใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมศูนย์บริการ หรือ โปรแกรมศูนย์ซ่อม โดยจะประกอบไปด้วย การตั้งรหัส และ รายงานข้อมูล ดังต่อไปนี้

 • บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
 • บันทึกรหัสลูกค้า
 • รายงานข้อมูลพื้นฐานลูกค้า เช่น รายชื่อ , กลุ่ม , ระดับลูกค้า , วันเกิด และ พิมพ์บัตรสมาชิก เป็นต้น
 • บันทึกรหัสกลุ่มผู้จำหน่าย
 • บันทึกรหัสผู้จำหน่าย
 • รายงานข้อมูลพื้นฐานผู้จำหน่าย เช่น รายชื่อ , กลุ่ม , ระดับ และ พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย เป็นต้น
 • บันทึกรหัสกลุ่ม สินค้า/อะไหล่
 • บันทึกรหัสยี่ห้อ สินค้า/อะไหล่
 • บันทึกรหัสคลัง สินค้า/อะไหล่ , ชั้นที่เก็บอะไหล่ , กล่องที่เก็บอะไหล่ , ช่องที่เก็บอะไหล่
 • บันทึกรหัสสินค้า/อะไหล่
 • บันทึกรหัสสถานที่เก็บเครื่องซ่อม
 • บันทึกรหัสรถบริการ
 • บันทึกรหัสอาการเสีย และ วิธีการแก้ไข
 • บันทึกรหัสตำแหน่งที่ซ่อม
 • บันทึกรหัสสถานะงาน
 • บันทึกรหัสเหตุผลการยกเลิก ใบรับงาน
 • บันทึกรหัสพนักงาน , รหัสช่าง

ระบบงานซ่อม

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ งานซ่อม ซึ่ง ประกอบไปด้วย การออก ใบรับงาน , บันทึกการทำงานของช่าง , บันทึก ใบเสนอราคา การซ่อม , การออกใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม และ การยกเลิกใบรับงาน โดย รายละเอียดของระบบ งานซ่อม จะประกอบไปด้วย

 • บันทึกใบรับงาน
 • บันทึกการทำงานของช่าง เช่น การกำหนดช่างให้รับผิดชอบในแต่ละงาน , การเริ่มงานของช่าง , บันทึกงานซ่อมเสร็จ , บันทึกการแจ้งลูกค้า
 • บันทึกใบเสนอราคา การซ่อมให้ลูกค้า
 • บันทึกใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม
 • บันทึกการยกเลิก ใบรับงาน
 • บันทึกการ์ดบริการ (Service card)

ระบบรายงานข้อมูลงานซ่อม

เป็นระบบ การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ระบบงานซ่อม อาทิเช่น รายงานสรุปข้อมูลการซ่อม , รายงานรายละเอียดข้อมูลการซ่อม , รายงานข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม , รายงานการยกเลิกใบรับงาน และ รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา เป็นต้น โดยรายงานต่างๆจะประกอบไปด้วย

รายงานสรุปข้อมูลใบรับงาน

 • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานประจำวัน
 • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามสถานะงาน
 • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามชนิดการบริการ
 • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามชนิดงาน
 • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามวันที่ครบกำหนดงานซ่อมเสร็จ
 • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามชนิดภาษี
 • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามรหัสช่างซ่อม
 • รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามรหัสสินค้าที่นำมาซ่อม
 • รายงานสรุปข้อมูลค่าแรง และ ค่าคอมมิชชั่น ของช่าง

รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงาน

 • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามสถานะงาน
 • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามชนิดการบริการ
 • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามรหัสลูกค้า
 • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามชนิดงาน
 • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามประเภทการบริการ
 • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามวันที่ครบกำหนดงานซ่อมเสร็จ
 • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามชนิดการรับประกัน
 • รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามหมายเลขเครื่อง

รายงานข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม

 • รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมประจำวัน
 • รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามรหัสลูกค้า
 • รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามผลิตภัณฑ์ที่นำมาซ่อม
 • รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามรหัสยี่ห้อ
 • รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามชนิดภาษี
 • รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามประเภทการขาย เช่น สด , เชื่อ , ฟรี
 • รายงานสรุปข้อมูลยอดกำไร/ขาดทุน ค่าซ่อมประจำวัน
 • รายงานการยกเลิกข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมประจำวีน

รายงานข้อมูลการยกเลิกใบรับงาน และ ข้อมูลใบเสนอราคา

 • รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อมประจำวัน
 • รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อม ตามรหัสการยกเลิก
 • รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อม ตามรหัสผู้ยกเลิก
 • รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อม ตามรหัสเหตุผล การยกเลิก
 • รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อม ตามรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์
 • รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคาประจำวัน
 • รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา ตามสถานะ
 • รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา ตามรหัสพนักงานผู้เสนอราคา
 • รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา ตามรหัสลูกค้า
 • รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา ตามรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์

ระบบการขาย

เป็นระบบการขายสินค้า/อะไหล่ ซึ่งนอกจากการให้บริการรับซ่อม แล้ว ระบบยังรองรับการขายสินค้า/อะไหล่ โดยการขายรองรับระบบภาษี มูลค่าเพิ่ม และ การเชื่อมโยงข้อมูล การตัด สต๊อกสินค้า/อะไหล่ อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีระบบรายงานการขายในแบบต่างๆ อาทิเช่น รายงานการขายประจำวัน , รายงานภาษีขาย รวมไปถึง รายงานเชิงวิเคราะห์อีกด้วย โดยระบบจะประกอบไปด้วย การบันทึกข้อมูลการขาย และ รายงานข้อมูล ดังต่อไปนี้

 • บันทึกการขายสินค้า/อะไหล่
 • รายงานสรุปข้อมูลการขายประจำวัน
 • รายงานสรุปข้อมูลการขายตามรหัสลูกค้า
 • รายงานสรุปข้อมูลการขายตามชนิดภาษี
 • รายงานสรุปข้อมูลการขายตามประเภทการขาย
 • รายงานสรุปยอด กำไร/ขาดทุน จากการขาย สินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
 • รายงานสรุปข้อมูลการขายตามรหัสสินค้า/อะไหล่
 • รายงานสรุปข้อมูลการขายตามรหัสพนักงานขาย
 • รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์สถานะของใบงานประจำวัน
 • รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์การรับงานซ่อมประจำปี
 • รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์รายรับจากการซ่อมประจำปี
 • รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์รายรับจากการขายสินค้า/อะไหล่ประจำปี
 • รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์รายรับทั้งหมดประจำปี
 • รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์สรุประยะเวลาการทำงานของใบรับงาน

ระบบสินค้า/อะไหล่ คงคลัง

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อก ทั้ง สต๊อกสินค้า และ สต๊อก อะไหล่ โดยจะประกอบไปด้วย การบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ใบเบิกสินค้า/อะไหล่ สำหรับงานซ่อม , ใบสั่งซื้อสินค้า/อะไหล่ , ใบรับสินค้า/อะไหล่ , ใบคืนสินค้า/อะไหล่ ซึ่งการบันทึกข้อมูลจะเชื่อมโยงไปยังระบบ สต๊อกสินค้า/อะไหล่ อัตโนมัติ โดยระบบจะประกอบไปด้วย การบันทึกข้อมูล ดังต่อไปนี้

 • บันทึกใบเบิกสินค้า/อะไหล่
 • บันทึกใบสั่งซื้อ
 • บันทึกการรับสินค้า/อะไหล่
 • บันทึกการคืนสินค้า/อะไหล่

ระบบการรายงานสินค้า/อะไหล่ คงเหลือ

เป็นระบบ การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ระบบสินค้า/อะไหล่ คงเหลือ , รายงานสรุปใบสั่งซื้อ , รายงานสรุปการรับสินค้า/อะไหล่ , รายงานสรุปการเบิก และ คืน สินค้า/อะไหล่ เป็นต้น โดยรายงานต่างๆจะประกอบไปด้วย

รายงานสรุปข้อมูลสินค้า/อะไหล่ คงเหลือ

 • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ตามรหัส
 • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ตามรหัส
 • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ตามกลุ่ม
 • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ตามผลิตภัณฑ์ที่ซ่อม
 • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ต่ำกว่ากำหนด
 • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ สูงกว่ากำหนด
 • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ แยกตามหน่วยนับ
 • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ แยกตามคลัง
 • รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ แยกตาม Serial Number
 • รายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวของ สินค้า/อะไหล่
 • รายงานมูลค่า สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ

รายงานสรุปข้อมูลใบสั่งซื้อ และ รายงานใบคืนสินค้า/อะไหล่

 • รายงานสรุปการสั่งซื้อประจำวัน
 • รายงานสรุปการสั่งซื้อ ตามประเภทการซื้อ
 • รายงานสรุปการสั่งซื้อ ตามชนิดภาษี
 • รายงานสรุปการสั่งซื้อ ตามรหัสผู้จำหน่าย
 • รายงานสรุปการสั่งซื้อ ตามรหัสสินค้า/อะไหล่
 • รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้คืน
 • รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสรถ
 • รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ ตามเลขที่ใบงาน
 • รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสเหตุผล

รายงานข้อมูลการรับสินค้า/อะไหล่

 • รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
 • รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ตามประเภทการซื้อ
 • รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ตามชนิดภาษี
 • รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้จำหน่าย
 • รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ตามรหัสสินค้า/อะไหล่

รายงานข้อมูลใบเบิกสินค้า/อะไหล่

 • รายงานสรุปการเบิก สินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ตามใบรับงาน
 • รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้เบิก
 • รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ตามชนิดการเบิก
 • รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ตามสถานะเบิก
 • รายงานสรุปจำนวน สินค้า/อะไหล่ คงค้างตามรหัสผู้เบิก
 • รายงานสรุปจำนวน สินค้า/อะไหล่ คงค้างตามรหัสรถ

ระบบการจัดการ

เป็นระบบการจัดการข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น ระบบสต๊อกเครื่องมือ ประกอบไปด้วย การเบิกใช้เครื่องมือ , การรับคืนเครื่องมือ , การส่งเครม และ รับเครม สินค้า/อะไหล่ เป็นต้น โดยในส่วนของ ระบบการบันทึกข้อมูล จะประกอบไปด้วย

 • บันทึกรหัสเครื่องมือ
 • บันทึกใบรับเครื่องมือ
 • บันทึกใบเบิกเครื่องมือ
 • บันทึกใบคืนเครื่องมือ
 • บันทึกการส่งเครมสินค้า/อะไหล่
 • บันทึกการรับเครมสินค้า/อะไหล่

ระบบการรายงานสต๊อกเครื่องมือ และ รายงานการรับเครม และ ส่งเครมสินค้า/อะไหล่

เป็นระบบ การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ รายงานเครื่องมือคงเหลือ , รายงานการรับเครื่องมือ , รายงานการเบิกเครื่องมือ , รายงานการคืนเครื่องมือ เป็นต้น โดยรายงานต่างๆจะประกอบไปด้วย

รายงานข้อมูลการรับเครื่องมือ และ รายงานเครื่องมือคงเหลือ

 • รายงานสรุปข้อมูลการรับเครื่องมือประจำวัน
 • รายงานสรุปข้อมูลการรับเครื่องมือตามรหัสผู้จำหน่าย
 • รายงานสรุปข้อมูลการรับเครื่องมือตามรหัสเครื่องมือ
 • รายงานเครื่องมือคงเหลือตามรหัส
 • รายงานเครื่องมือคงเหลือแยกตามหน่วยนับ
 • รายงานเครื่องมือคงเหลือแยกตามคลัง
 • รายงานเครื่องมือคงเหลือแยกตาม Serial Number

รายงานข้อมูลการเบิกเครื่องมือ และ การคืนเครื่องมือ

 • รายงานรายละเอียดการเบิกเครื่องมือประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดการเบิกเครื่องมือตามรหัสผู้เบิก
 • รายงานรายละเอียดการเบิกเครื่องมือตามประเภทการเบิก
 • รายงานสรุปจำนวนเครื่องมือคงค้างตามรหัสผู้เบิก
 • รายงานสรุปการคืนเครื่องมือประจำวัน
 • รายงานสรุปการคืนเครื่องมือตามรหัสผู้คืน
 • รายงานสรุปการคืนเครื่องมือตามรหัสเครื่องมือ

รายงานข้อมูลการส่งเครมสินค้า/อะไหล่

 • รายงานข้อมูลการส่งเครมสินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
 • รายงานข้อมูลการส่งเครมสินค้า/อะไหล่ ตามกำหนดรับ
 • รายงานข้อมูลการส่งเครมสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้จำหน่าย
 • รายงานข้อมูลการส่งเครมสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสสินค้า/อะไหล่

รายงานข้อมูลการรับเครมสินค้า/อะไหล่

 • รายงานข้อมูลการรับเครมสินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
 • รายงานข้อมูลการรับเครมสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้จำหน่าย
 • รายงานข้อมูลการรับเครมสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสสินค้า/อะไหล่

ระบบอรรถประโยชน์

 • Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
 • User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
 • การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 • Progarm Transaction Log เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการ บันทึกข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , พิมพ์ข้อมูล หรือ ลบข้อมูล ไปเมื่อใด เวลาใด เป็นต้น
 • การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม
 • ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ

 • ตั้งรหัสสินค้า/อะไหล่ ได้ 30 ตัวอักษร และ ไม่มีการจำกัดจำนวนรหัส
 • รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
 • รองรับสินค้า/อะไหล่ ได้หลายแบบอาทิเช่น สินค้า/อะไหล่ ปกติ , มี Serial Number , บริการ และ สินค้า/อะไหล่ ที่ไม่มีการตัดสต๊อก
 • สามารถกำหนดชนิดของการออก ใบรับงาน ได้ 3 แบบคือ บริการภายใน , บริการตามบ้าน , รับจากร้านค้า
 • รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ในการออกใบรับงาน หรือ ตรวจสอบสถานะ ของใบรับงานผ่านรหัสบาร์โค๊ด
 • สามารถกำหนดวงเงินซ่อมของใบรับงานได้
 • รองรับการติดตามงานตามสถานะ และ แสดงสถานะของงานได้ ( Job Status Tracking )
 • รองรับรายงานเชิงวิเคราะห์การติดตามงานตามสถานะ เช่น ในแต่ละ สถานะใช้เวลาทำงานนานเท่าใด เป็นต้น
 • แบ่งการคิดค่าบริการ ออกเป็น คิดเฉพาะค่าอะไหล่ , คิดเฉพาะค่าบริการ , คิดทั้งค่าอะไหล่และบริการ หรือ ฟรี
 • สามารถตั้งราคาจำหน่ายสินค้า/อะไหล่ ได้ 5 ราคา (A,B,C,D,E)
 • สามารถพิมพ์รหัสบาร์โค๊ด และ เพิ่มรูปของสินค้า/อะไหล่ ได้
 • สามารถเก็บสินค้า/อะไหล่ ได้มากกว่า 1 คลัง และ มีชนิดการเก็บแยกออกเป็น ชั้น , กล่อง , ช่อง
 • รองรับสต๊อกเครื่องมือช่าง และ สามารถกำหนดสต๊อกสินค้า/อะไหล่ ออกเป็น สต๊อกกลาง , สต๊อกของช่าง และ สต๊อกรถบริการ
 • รองรับการแตกหน่วยสินค้า/อะไหล่ เช่น ลัง , โหล , แพ็ค เป็นต้น
 • รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี , มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี และ กำหนดอัตราภาษีได้
 • รองรับการคำณวนต้นทุนได้ 3 แบบ คือ ต้นทุนมาตราฐาน , ต้นทุนเฉลี่ย , ไม่คิดต้นทุน โดย สามารถทราบต้นทุนทันทีเมื่อทำการปิดใบรับงาน หรือ เมื่อขายสินค้า/อะไหล่ เสร็จสิ้น
 • รองรับการคิดค่าแรง และ คอมมิชชั่น ของช่าง
 • สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบรับงาน , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว เป็นต้น
 • ผู้ใช้สามารถปรับปรุงรูปแบบของรายงาน หรือ เอกสารต่างๆ ได้เอง
 • สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟได้
 • มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ มากกว่า 165 รายงาน
 • สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
 • รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
 • ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7,Win 8,Win 10 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 • สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
 • รองรับฐานข้อมูล MySQL , SQL Server *
 • รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
 • สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *
* Nanosoft Service.NET Network Version

โครงสร้างของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ

โครงสร้างของ โปรแกรมจะประกอบไปด้วย ส่วนของระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้1. ระบบสต๊อกสินค้า/อะไหล่

ซึ่งจะเป็นระบบสำหรับการตรวจสอบ สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ โดยในระบบนี้จะมีการเชื่อมโยงเข้ากับระบบการ รับงานซ่อม และ ระบบการขายสินค้า/อะไหล่ เมื่อ มีการเบิกอะไหล่เพื่อซ่อม หรือ มีการขายอะไหล่ ก็จะมีการตัดสต๊อกโดยอัตโนมัติ และ เมื่อมีการบันทึกการรับสินค้า/อะไหล่ ก็จะมีการเพื่มสินค้า/อะไหล่ เข้าสต๊อกเช่นกัน ทั้งนี้ ระบบยัง รองรับการแยกหน่วยนับได้หลายหน่วยนับ และ แยกคลังสินค้าได้หลายคลัง โดยในแต่ละคลัง สามารถระบุที่เก็บ เป็น ชั้น , กล่อง และ ช่อง ได้ นอกจากนี้ ยังรองรับ สินค้า/อะไหล่ ที่มี Serial Number โดยระบบนี้จะยังรวมไปถึง สต๊อกของช่าง กรณี มีการเบิกอะไหล่ไปทดลอง และ สต๊อกอะไหล่ของรถบริการนอกสถานที่ อีกด้วย2. ระบบการรับงานซ่อม

ซึ่งจะเป็นระบบสำหรับการรับงานซ่อม คือ การออกใบรับงาน และ ตรวจสอบสถานะของงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด , ใครรับผิดชอบ , ชนิดการรับงานเป็นแบบ บริการภายใน หรือ บรืการนอกสถานที่ , สินค้าที่นำมาซ่อมอยู่ในระยะรับประกัน หรือไม่ โดยระบบนี้สามารถที่จะพิมพ์ใบรับงานพร้อมๆกัน 3 ใบ เพื่อให้ลูกค้า , Admin เก็บไว้ และ นำไปติดเครื่องซ่อม โดยรองรับการตรวจสอบใบรับงานผ่านเครื่องอ่านบาร์โค๊ด เมื่อทำการซ่อมเสร็จ สามารถที่จะโอนข้อมูลไปยังการออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน เพื่อ เรียกเก็บเงินค่าบริการ ได้ และ สามารถจำแนกวิธีการคิดค่าบริการออกเป็น คิดเฉพาะค่าบริการ , คิดทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ , คิดเฉพาะค่าอะไหล่ และ ฟรี ระบบนี้ยังรองรับ การคิดต้นทุนค่าแรง และ ค่าคอมมิชชั่น ของช่าง ซึ่ง สามารถ สรุป กำไร/ขาดทุน เบื้องต้นจากใบรับงาน ได้3. ระบบการขาย

ซึ่งจะเป็นระบบสำหรับศูนย์บริการ ที่มีการขายสินค้า/อะไหล่ ด้วย โดย ระบบการขายจะเชื่อมโยง การตัดสต๊อก ใน ระบบสต๊อกสินค้า/อะไหล่ โดยอัตโนมัติ สามารถ ที่จะออกเอกสารการขายได้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี เป็นต้น โดยระบบการขายนี้ยังรองรับภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ แยกนอก , รวมใน และ ไม่คิดภาษี อีกด้วย นอกจากนี้ระบบการขาย ยังสามารถคำนวณต้นทุนการขาย และ สรุป กำไร/ขาดทุน เบื้องต้นในแต่ละเอกสารการขายได้อีกด้วย4. ระบบการรับสินค้า/อะไหล่

ระบบนี้จะเป็นการรับสินค้า/อะไหล่ จากผู้จำหน่าย โดยเมื่อมีการรับสินค้า/อะไหล่ ระบบจะเชื่อมโยงการนำสินค้า/อะไหล่ เข้าสต๊อก อัตโนมัติ และ สามารถออกเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบสั่งซื้อ , ใบรับสินค้า/อะไหล่ เป็นต้น5. ระบบสต๊อกเครื่องมือ

ระบบนี้จะเป็นการเบิก/คืน เครื่องมือของช่าง โดยเมื่อมีการเบิกเครื่องมือก็จะเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตัดสต๊อกเครื่องมือ และ เมื่อมีการคืนเครื่องมือ ก็จะนำ เครื่องมือนั้นกลับสู่สต๊อก เช่นกัน ซึ่ง ระบบนี้จะมีรายงานเครื่องมือคงเหลือ และ ทราบว่า เครื่องมืออยู่ที่ช่างคนใดบ้าง เป็นต้น
ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ

 • ระบบปฏิบัติการ Windows XP , Vista , Windows 7 และ Windows 8 , Windows 10 สำหรับเครื่องลูก (Client) และ Stand alone version
 • ระบบปฏิบัติการ Win2003 Server , Win2008 Server หรือ Win2012 Server สำหรับ เครื่องแม่ข่าย (Server) *
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) MS Access
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) MS SQL Server 2005 , 2008 , 2012 , 2014 , 2019*
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) mySQL 5.0 , 5.5 , 5.6 *
 • CPU Intel Core i3 หรือสูงกว่า
 • Memory 2 GB หรือสูงกว่า
 • Monitor SVGA ความละเอียด 1024x768 ขึ้นไป
 • พื้นที่ว่างสำหรับเก็บโปรแกรมใน Hard disk 50 MB
 • .Net Frame work 4.0
 • ระบบ Network ( Lan : local area network ) *
 • ระบบ Internet *
* Nanosoft Servicel.NET Network Version

รุ่นของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ

คุณสมบัติของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ
VERSION
STANDARD
RECOMMENDED
VERSION
NETWORK
ระบบการออกใบรับงาน
ระบบการติดตามงาน Job Tracking
ระบบการออกเอกสารใบเสร็จรับเงินจากค่าบริการซ่อม
ระบบสต๊อกสินค้า/อะไหล่
ระบบสต๊อกเครื่องมือ
ระบบการขายสินค้า/อะไหล่
ระบบการออกเอกสารใบเสร็จรับเงินจากการขายสินค้า/อะไหล่
ระบบการวิเคราะห์ต้นทุน งานซ่อม และ ต้นทุนการขาย
ระบบการส่งซ่อม/ส่งเครม สินค้า/อะไหล่
ระบบการเบิก สินค้า/อะไหล่ เพื่อซ่อม
ระบบการเบิก/คืน เครื่องมือของช่าง
ระบบการยกเลิกใบรับงาน
ระบบออกใบเสนอราคาค่าซ่อมให้แก่ลูกค้า
ระบบการออกใบสั่งซื้อ สินค้า/อะไหล่
ระบบการรับสินค้า/อะไหล่
รายงานสต๊อกสินค้า/อะไหล่ คงเหลือ
รายงานใบรับงาน และ รายงานการรับเงินจากการซ่อม
รายงานการขาย และ รายงานการรับเงินจากการขาย
รายงานสต๊อกเครื่องมือ คงเหลือ
รายงานเชิงวิเคราะห์ ในรูปแบบของกราฟ
รองรับการทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล
ผู้ใช้สามารถออกแบบรูปแบบของรายงาน และ เอกสารได้เอง เช่น ใบรับงาน , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี เป็นต้นสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานโปรแกรม ได้
สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบของ PDF , Excel , Word และ Text Files
สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานโปรแกรมได้
รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม
ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลได้เอง
รองรับการทำงานกับ MS Access Database
รองรับการทำงานกับ MS SQL Server 2000 , 20005 , 2008 Database
รองรับการทำงานบนระบบ Network ( Multi user )
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกันทาง Internet

Screen Short