วิธีการจัดทำบัญชีรายชื่อลูกค้า และฐานข้อมูลลูกค้า

Nanosoft Article : บทความทางธุรกิจ

การมีฐานข้อมูล และ บัญชีรายชื่อลูกค้า ที่เพียงพอและทันเหตุการณ์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำตลาดทางตรง เพราะกิจการจะไม่สามารถสื่อสารหรือเข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าที่คาดหวังได้เลยหากปราศจากข้อมูลและบัญชีรายชื่อลูกค้า อีกทั้งความพยายามทั้งหมดก็เหมือนจะสูญเปล่าเพราะ ไม่สามารถส่งสินค้าไปให้ถึงมือผู้ต้องการได้ ฐานข้อมูลและบัญชีรายชื่อลูกค้ามีประโยชน์ในแง่ต่าง ๆ มากมายตั้งแต่ใช้ช่วยในการกำหนดส่วนต่างของการตลาด การกำหนดยุทธ์ การตลาดทางตรงไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา กลยุทธสื่อ ตลอดจนใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ อีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตามการที่กิจการจะนำข้อมูล มาใช้ได้นั้นจะต้องเริ่มจากการจัดเก็บที่มีระบบ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างต็มที่

วัตถุประสงค์การจัดทำบัญชีรายชื่อลูกค้า

1. ทราบถึงความสำคัญของบัญชีรายชื่อของลูกค้า
2. ทราบถึงวิธีการเบื้องต้นในการจัดทำบัญชีรายชื่อของลูกค้า
3. เพื่อให้เข้าใจถึงประเภทของฐานข้อมูล
4. ให้ทราบถึงองค์ประกอบของฐานข้อมูลลูกค้า


วิธีการจัดทำบัญชีรายชื่อลูกค้า

“ บัญชีรายชื่อลูกค้าทั่วไป ” หมายถึงรายชื่อลูกค้าที่เคยติดต่อกับกิจการอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งอาจจะเคยชื้อสินค้าหรือ บริการหรือไม่ก็ตาม การทำบัญชีรายชื่อแบบนี้สามารถทำได้หลายวิธีเช่น

1. เชิญลูกค้ากรอกบัตรรายชื่อ การสอบถามชื่อ-สกุล ที่อยู่ของลูกค้า โดยเตรียมบัตรสำหรับกรอก ชื่อ-ที่อยู่ ของลูกค้าไว้ก่อน ในขณะที่ขายสินค้าหรือ ลูกค้าติดต่อมาก็ส่งบัตรรายชื่อให้กรอก พร้อมเหตุผล เช่น เพื่อแจ้งข่าวสารการลดราคา เพื่อให้บริการหลังการขาย หรือ เพื่อจัดทำบัตรส่วนลด บัตรสมาชิกให้ในภายหลัง จะช่วยให้ลูกค้ายินดีที่จะให้ข้อมูลยิ่งมากขึ้น หรืออาจมีแบบฟอร์มให้ลูกค้าที่สนใจซื้อกรอกข้อมูลพร้อมการสังซื้อจากสื่อต่าง ๆ

2. สอบถามจากลูกค้าโดยตรง กิจการอาจใช้วิธีให้พนักงานขายเป็นผู้กรอก โดยสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากลูกค้า แต่พนักงานขายจะต้องชี้แจงก่อนเสมอ โดยทางพนักงานขายหรือพนักงานรับโทรศัพท์เป็นผู้กรอก บัตรรายชื่อเอง

3. รวบรวมรายชื่อจากงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ ผู้เข้าชมงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าต่าง ๆ ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจ การจะได้ข้อมูล ของคนกลุมนี้ อาจต้องมีการจัดตั้งโต๊ะพิเศษ พร้อมเขียนประกาศแจ้งให้กรอกชื่อและที่อยู่ เพื่อทางกิจการจะได้ส่งของรางวัลบางอย่างไปให้ หรือเพื่อจับฉลากชิงโชครางวัล จะช่วยให้คนกลุ่มนี้ยินดีกรอกรายละเอียด

4. ใช้วิธีบริการหลังการขาย สินค้าบางประเภทต้องมีบริการหลังการขาย โดยทั่วไปจะมีบัตรรับประกันสินค้าด้วย ซึ่งลูกค้ามักจะยินดีกรอกรายละเอียด ทุกอย่างอยู่แล้ว จึงเป็นฐานข้อมูลที่ดีและรายละเอียดมากกว่าบัตรของลูกค้าที่แสดงข้างต้น ส่วนรายละเอียดที่จำเป็นที่ควรจะได้จากลูกค้าจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

5. ใช้ประโยชน์จากใบส่งของขวัญในช่วงเทศการหรือวาระพิเศษ บางคนอาจนิยมสั่งซื้อสินค้า ให้เป็นของขวัญแก่บุคคลอื่นโดยอาจจะมอบหมายให้ทาง กิจการผู้จำหน่ายเป็นผู้จัดส่งให้ด้วย ดังนั้นจึงควรถือโอกาสนี้ในการขอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อ และผู้รับไว้เพื่อเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลและการจัดทำบัญชีรายชื่อลูกค้า ต่อไป

6. ใช้ประโยชน์จากการส่งบัตรกำนัล หรือแบบสอบถาม ในกรณีที่มีการแจกบัตรลดราคา บัตรแลกตัวอย่างสินค้าฟรี หรือแบบสอบถามให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้านำบัตรเหล่านั้นมาใช้บริการ ทางกิจการควรบันทึกชื่อ-ที่อยู่ของลูกค้าไว้

7. อาศัยบัตรเครดิต เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าหรือบริการ ทางกิจการก็สามารถจดชื่อที่อยู่ของลูกค้าไว้

8. อาศัยลูกค้าแนะนำ เมื่อมีลูกค้าประจำ อาจขอให้ลูกค้าแนะนำชื่อ-ที่อยู่ของบุคคลใกล้ชิดของลูกค้าที่คิดว่าน่าจะสนใจสินค้าหรือบริการของทางกิจการให้ หรืออาจสร้างสิ่งจูงใจให้เกิดการแนะนำรายชื่อให้กิจการ เช่นหากลูกค้าได้รับแคตตาล็อกของกิจการแนะนำชื่อ-ที่อยู่ ของเพื่อนมาได้ 4 รายชื่อจะมีของสัมนาคุณส่งให้ถึงบ้านฟรี เป็นต้น ( Member get Member )

ประโยชน์ของฐานข้อมูลลูกค้า

ฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับการตลาดทางตรงแล้วจะช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
1. การระบุถึงลูกค้ากลุ่มที่ทำกำไรได้มาก
2. สามารถช่วยทำให้ธุรกิจอื่น ๆ กับกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ได้
3. สามารถระบุและคัดเลือกลูกค้าที่มุ่งหวังได้ชัดเจนมากขึ้น
4. ช่วยกำหนดกลยุทธ์ที่จะเปลี่ยนลูกค้าที่มุ่งหวังให้เป็นลูกค้าของกิจการ
5. กระตุ้นให้ลูกค้ามีกิจกรรม
6. ใช้ช่วยในการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมได้
7. ใช้ช่วยระบุโอกาสใหม่ ๆ ทางการตลาด
8. พัฒนากลยุทธ์ที่จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มนี้
9. วัดประสิทธภาพของโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด
10. ลดการสูญเสียและเพิ่มผลผลิต
11. ประเมินผลสำเร็จของช่องทางที่ใช้
12. ลดต้นทุน และเพิ่มปริมาณการขาย เป็นต้น