การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และ การพัฒนาสินค้าใหม่

Nanosoft Article : บทความทางธุรกิจ

ในความรวดเร็วของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ทั้งอย่างทุกวันนี้ แต่ละบริษัทต่างก็ดิ้นรนที่จะรักษาลูกค้าที่ จงรักภักดีไว้ (Customer Loyalty) และสร้างรายไดัใหม่ๆ ตลอดจนการควบคุมต้นทุน ในการที่จะเร่งพิชิตคู่แข่งทางการตลาด ผู้บริโภคมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เขาซื้อและได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น พวกเขายินดีที่จะจ่ายสำหรับค่าของความรู้แต่ก็ไม่สนับสนุนที่จะอยู่กับบริษัทเดียว ความชื่อสัตย์ที่คร่ำครึ ในอดีตได้หมดไปแล้ว ความสัมพันธ์ที่ยาวนานไม่มีความเกี่ยวข้องอีกต่อไป

ถ้าผู้บริโภคไม่รู้สึกว่าพวกเขากำลังได้รับสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดอยู่ บริษัททั้งหลายจึงต่างค้นหาวิธีที่จะทำให้ ความสัมพันธ์กับลูกค้า แข็งแกร่งขึ้นเพื่อ จะเพิ่มรายได้ ขณะเดียวกัน Merger, Acquisition, Consideration & Deregulation ได้เพิ่มการแข่งขันขึ้นในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน และมีความพยายามที่รวดเร็วขึ้นในการ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ท่ามกลางความสับสนเหล่านั้นบริษัทต่างก็หันไปสู่สินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อจะเชื่อมพวกเขาให้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้นและทำให้เกิดความสัมพันธ์ กับผู้บริโภคมากขึ้น แต่กระนั้นการพัฒนาสินค้าใหม่เป็นส่วนที่สำคัญของการจัดการความสัมพันธ์ต่อผู้บริโภค มันเกี่ยวพันถึงการเสนอผู้บริโภคด้วยสินค้าและบริการที่พวกเขาต้องการ และการทำให้มันพร้อมจำหน่ายและใช้ง่าย Product & Service ใหม่รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว และการขยาย Product Line เช่นเดียวกับการ Modified สินค้าเดิม

นอกจากนั้น บริษัทต่างๆ ก็เริ่มที่จะสำรวจและหาช่องทาง (Channels) ใหม่ๆ เช่น Internet ทำการตลาดมากขึ้น New Product Development ไม่ใช่ของใหม่กับบริษัทต่างๆ แต่สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความรวดเร็วเหนือสิ่งอื่นใด แรงกดดันจากความรวดเร็วต่อตลาดสามารถก่อให้เกิด ผลด้านลบที่ไม่เจตนาได้ บ่อยครั้งที่สินค้าและบริการใหม่ๆ เข้ามาในตลาดไม่ได้ถูกลองใช้ เก่าเก็บและเกินงบ เป็นเหตุผลบางประการที่ทำให้บริษัทต่างๆ หาวิธีอื่นในการประกอบธุรกิจ

องค์กรเหล่านี้เสี่ยงอนาคตของพวกเขาด้วยสิ่งที่เขาเลือกในวันนี้ ช่องทางและโอกาสอาจจะจำกัด ฉะนั้นบริษัทจึงต้องการขั้นตอนในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้สามารถเลือกความคิดที่ดีที่สุดที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายสู่ผู้บริโภค และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาขบวนการ จึงอาจ สำคัญมากขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์


ขบวนการแรกในการพัฒนา Product หรือ Service ใหม่คือการขี้ชัดความคิด หรือแบบแผนที่มีประสิทธิภาพที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงทาง Technology ขณะนี้มีบทบาทที่จะน่าพิจารณาในการเสนอทางเลือกแก่องค์กรในการให้บริการ องค์กรบางบริษัทมีปัญหาในการชี้ชัดความคิดขณะที่บริษัทอื่น มีหลายความคิดเกินไปและพยายามจะจำกัดลงให้แคบ โดยการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ บ่อยครั้งที่บริษัทไม่ได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อจะชี้และร่างความคิดใหม่ๆ อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาความคิดใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพนั้นทางบริษัทจะต้องมีขบวนการยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาสินค้า (Strategic Product Development Process) ที่จะทำให้บริษัทสามารถรวมกลุ่มของทรัพยากรทางการเงินและบุคคลอันมีค่าอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของพวกเรา เมื่อขบวนเป็นไปอย่างที่ถูกทางแล้ว บริษัทก็สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมันได้ดีที่สุด การสร้างช่องทางที่เป็นไปได้ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับความคิดใหม่ๆ หมายถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งภายนอกและภายใน ถึงแม้ว่าหลายๆ องค์กรจะใช้ความคิดจากการตอบรับของผู้บริโภค วิศวกร หรือผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการอย่างเหมาะสม คนที่เป็นเลิศด้านสร้างสรรค์ ทางความคิดนั้นได้เปรียบกว่าเยอะ

แหล่งความคิด องค์กรต่างมีแหล่งข้อมูลภายในมากมายสำหรับการสร้างความคิด (Ideas) ทุกๆความคิดมีค่า อย่างเช่น พนักงานขายสามารถให้ข้อมูล อันเป็นประโยชน์ว่าลูกค้ามีความรู้สึกอย่างไรกับสินค้าและบริการ ยิ่งมีความสัมพันธ์โดยส่วนตัวกับลูกค้ามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสามารถทำให้เรามีความรู้ที่ลึก (Insight) มากขึ้นในตัวลูกค้า พนักงานเก็บเงินขององค์กร ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับพฤติกรรมการจ่ายเงินของลูกค้า วิศวกรเองอาจจะใส่ใจกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งก็อาจให้แนวความคิดเกี่ยวกับ การลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับโอกาสใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับแหล่งข้อมูลเดิมที่ได้ในอดีต อย่างเช่น จากผู้จัดการและ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ต่างก็มีข้อคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งอาจจะต่างไปจากแหล่งข้อมูลใหม่อย่างคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น Suppliers และผู้จัดจำหน่าย

เพื่อก่อเกิดความคิดก้าวหน้าภายในองค์กรยิ่งขึ้นไปอีก องค์การมักจะนำบุคลากรจากทุกส่วนขององค์กรที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน มาพบปะสังสรรค์กันเป็นประจำเพื่อการทำ Brainstorming หรือการระดมความคิด หรือที่รู้จักกันในส่วนของ "Ideation" นั้น ให้การแลกเปลี่ยนที่อิสระทางความคิดและบันดาลใจให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ ในการทำงานด้วยกันเพื่อก่อกำเนิดความคิดใหม่ๆ ในส่วนต่างๆและควรจะมุ่งเน้นแต่ละประเภทความคิด เช่น ความเป็นไปได้ระยะยาว หรือการพิจารณาระยะสั้น แหล่งภายในสำหรับความคิดก็สามารถเป็นแหล่งที่มีพลังได้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่อาจมองข้ามแหล่งภายนอกได้เทคโนโลยีทุกวันนี้ให้เครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้นที่ทำให้การสำรวจ ผู้บริโภคและการวิเคราะห์ตลาดเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้มากขึ้นและราคาก็ถูกลงด้วย กลุ่มเป้าหมายและการสำรวจยังคงเป็นแหล่งที่มีค่าแต่วิธีที่เทคโนโลยีใหม่ๆ เปิดให้นั้น สามารถเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อองค์กรในการทำความเข้าใจถึงแนวทางการตลาดและผู้บริโภคและความคิดใหม่ๆที่ผุดขึ้นมา ตัวเลือกที่น่าพิจารณา เช่น Online Customer Chats อีกอย่างหนึ่งการเก็บข้อมูลโดยตรงว่า ผู้บริโภคใช้สินค้าจริงๆ อย่างไรนั้น การบริการและแบบทดลองก็สามารถให้ข้อมูลที่มีค่าสำหรับการขยายตัวสินค้าและพัฒนาความคิดได้

Assess (การประเมิน)เป็นที่เห็นได้ชัดว่า ไม่ใช่ทุกความคิดที่ได้ขึ้นมานั้นจะสามารถนำมาพัฒนาได้ ด้วยทรัพยากรการเงินและบุคคลที่จำกัดแล้ว ความคิดที่ดีที่สุดเท่านั้นที่ควรจะได้รับการสานต่อและยังจำกัดจำนวนความคิดที่จะเป็นตัวเร่งขั้นตอนการพัฒนา Product ข้อจำกัดนี้ให้โอกาสที่จะประยุกต์ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการ ตลาดและการพัฒนาที่จะเพิ่มความเร็วตามตลาดและจับกลุ่มก็ได้ การเลือกรูปแบบสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความคิดที่คัดสรรนั้นมักจะขึ้นอยู่กับ Core Concept และความคิดนั้นควรถูกประเมินด้วยสิ่งแวดล้อมแข่งขันในปัจจุบัน ขนาดของตลาดที่มีความเป็นไปได้และต้นทุน จะใช้ Funtional Concept และ Internal Requirement อย่างไรก็ตาม ก่อนจะปล่อยให้ Concept ที่มีประสิทธิภาพแต่มีต้นทุนสูงและยากต่อการพัฒนาผ่านไป น่าจะพิจารณาถึงตัวเลือกสำหรับ Strategic Alliances หรือการเข้าครอบกิจการ การรวมตัวและเรียนรู้ทางกลยุทธ์ที่กำหนวดเวลาดีๆจะหมายถึงความแตกต่างระหว่างการเป็นเจ้าแรกในตลาดด้วยรูปแบบที่เป็นไปได้ ทางการเงินและปล่อยให้ความคิดที่เยี่ยมยอดแต่แพงเกินไป หรือยากที่จะพัฒนาในสถานการณ์ที่วงจรสินค้ามีอายุสั้นและมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคเร็วเกินไป
การคัดเลือกความคิดที่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นั้น หมายถึงการสร้างข้อเสนอสินค้าที่สมบูรณ์ซึ่งรวมถึงการพิจารณาผลลัพธ์ทางการตลาดที่ค่อนข้าง มีประสิทธิภาพทั้งหมดของตัวเลือกในการพัฒนา ขั้นตอนตรวจคัดความคิดนั้นไม่ได้จบลงแค่การตัดสินใจเลือก Concept ที่จะติดตามเกิดแล้วเท่านั้น แต่วันจะเอาอยู่ตลอดเพียงแต่ใน ระดับความเข้มข้นที่มากขึ้น สิ่งแรกที่จะตรวจสอบเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ คือความเหมาะสมในยุทธวิธี และสิ่งนี้ต้องการพิจารณาจากหลายส่วนรวมถึง Corporate Strategy, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน Competitive Advantages & Core Market Branding Issues & Synergies ด้วยสินค้าและบริการที่มีอยู่จริง คำถามที่ควรถามรวมถึง ช่องทางการตลาดใดที่ตอนนี้เราใช้อยู่และอันไหนที่เราต้องการจะใช้ในอนาคต ฐานผู้บริโภคของเราคืออะไร สินค้านี้จะมีผลต่อ Product Lines ที่มีอยู่อย่างไร

การแข่งขันเป็นอย่างไร และจะกลายเป็นอย่างไรอีก 1 ปี หรือ 5 ปี หลังจากนี้การตอบคำถามสุดท้ายนั้นต้องมีการสังเกตคู่แข่งและ Potential Competitors อย่างหนักและยาวนาน การสะสมความรู้ทางการเงิน Competitive Intelligence การตรวจสอบสภาพแวดล้อมสินค้าปัจจุบันและทบทวนจุดแข็ง จุดด้อย โอกาส ข้อจำกัดก็เป็นอีก ขั้นตอนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการทำให้บทนี้สมบูรณ์ การอยู่บนจุดสูงสุดของสภาวะตลาดก็เป็นการยืนยันว่า การตัดสินใจในสินค้าไม่ได้เกิดขึ้นโดดๆ การเข้าใจคู่แข่งของคุณ ลูกค้าของคุณ และตลาดของคุณ นั้นเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จของสินค้าคิดถึงลูกค้าของคุณเสมอ

ทดสอบสินค้าหรือบริการกับลูกค้าของคุณอย่างใส่ใจเ พื่อหากระบวนการสำคัญของสินค้า คัดเลือกส่วนประกอบอย่างเข้มงวดและพยายามสร้างแบรนด์ และกลยุทธ์ตำแหน่งในตลาดสามารถเร่งไปให้การพัฒนาอย่างจริงจังได้ พิจารณาอย่างเป็นจริงถึงขนาดของตลาดเป้าหมายและต้นทุนของการเจาะตลาดนั้นๆ สามารถทำให้แน่ใจได้ว่า คุณกำลังไล่ตาม Concept ที่มีประสิทธิภาพ แทนที่จะเป็นแค่ความดีๆ ความคิดหนึ่งและยังสำคัญที่จะพิจารณาถึงความจำเป็นของการลงทุน Capital ต้องลงทุนอะไรที่จะผลิตสินค้า เปรียบบริการนี้บ้างและรวมถึงค่าใช้จ่ายระหว่างนั้นด้วยตัวเลือกราคา ระดับราคาใดสามารถใช้ได้บ้าง การตัดราคาหรือ Promotion อะไรที่สามารถพิจารณาได้ ว่ากำไรงวดแรก จะคิดราคาเดียวกันกับลูกค้าทุกคนรึเปล่า เราเตรียมพร้อมที่สละกำไรเพื่อยอดขายตรงไหน