ปรัชญาการจัดการทางการตลาด

Nanosoft Article : บทความทางธุรกิจ

1.แนวความคิดมุ่งการผลิต Production concept
เป็นแนวความคิดที่ใช้ในยุคแรกๆ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ลดต้นทุนในการผลิตให้ต่ำลง เพื่อขายสินค้าให้ได้ในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่ง รวมทั้ง ทำให้การจำหน่ายจ่ายแจกมีประสิทธิผลดีที่สุด ทั้งนี้ภายใต้ข้อสมมติที่ว่า ผู้บริโภคทั้งหลายต่างจะมีความชอบพอหรือนิยมในผลิตภัณฑ์ที่มีขายแพร่หลาย และจัดหาได้สะดวก ซึ่งแนวความคิดนี้จะใช้ได้ดี ก็ต่อเมื่อ
- Demand > Supply กล่าวคือ ปริมาณความต้องการในผลิตภัณฑ์มีมากกว่าที่เสนอขาย มีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน ลูกค้าจึงพร้อมจะซื้อทุกอย่างโดยไม่เลือก
- ต้นทุนของผลิตภัณฑ์มีราคาสูงมากและต้องมีการพยายามลดราคาให้ต่ำลง ด้วยวิธีการผลิตที่ดีกว่าเดิม

2. แนวความคิดมุ่งผลิตภัณฑ์ Product concept
แนวความคิดนี้ ผู้บริโภคเลือกที่จะมุ่งเน้นในตัวผลิตภัณฑ์ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพ สมรรถนะ นวัตกรรม มากกว่าเรื่องของราคา ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตหันมาใส่ใจในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดี โดนส่วนมากผู้ผลิตสินค้ามีความคิดในแนวดังกล่าว โดยคิดว่าสินค้าของตนมีคุณภาพดีที่สุด แต่ทั้งนี้ ผู้บริโภคยังมีเงื่อนไขอื่นๆประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อ อาทิ การบริการหลังการขาย ความสะดวกในการซื้อขายสินค้า ศูนย์ที่ให้บริการ และอำนาจทางการเงินในการซื้อ ซึ่งผู้ผลิตต้องระมัดระวังในเรื่องของ การมุ่งพัฒนาแต่ผลิตภัณฑ์ จนลืมคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค (Marketing Myopia)


3. แนวความคิดมุ่งการขาย The selling concept
แนวความคิดนี้ จะนำเอาเครื่องมือขายเข้ามาใช้ในการกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความสนใจและต้องการในผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งธุรกิจที่นิยมใช้แนวความคิดนี้ ส่วนมากเป็นสินค้าที่ขายยาก สินค้าที่สินค้าที่ไม่อยู่ในความคิดที่จะซื้อ (Unsought Goods) สินค้าใหม่ที่พึ่งออกสู่ตลาด หรือแม้แต่สินค้าเก่าแต่ผู้ซื้อไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องซื้อ โดยองค์กรจะให้ความสำคัญกับทีมขายของกิจการมาก แนวความคิดนี้ควรระมัดระวังเรื่องของความพอใจหลังการซื้อ (Post-purchase Satisfaction)

4. แนวความคิดมุ่งการตลาด The marketing concept
เป็นแนวความคิดที่ใช้กันมากในปัจจุบัน โดยยึดหลักกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้องค์การธุรกิจบรรลุผลสำเร็จในเป้าหมายทางการตลาดได้ จะประกอบด้วยเงื่อนไขที่สำคัญคือ องค์การจะต้องพิจารณากำหนดความต้องการที่แท้จริงของตลาดที่เป็นเป้าหมายได้ และต้องปรับตัวเองให้สามารถสร้างหรือสนองความพอใจ ตามที่ต้องการเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโดยมีประสิทธิผลสูงกว่าคู่แข่งขัน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ 1. มุ่งเน้นลูกค้า 2.การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing) 3.แสวงหากำไรจากความพึงพอใจของลูกค้า

5. แนวความคิดการตลาดเพื่อสังคม The societal marketing concept
แนวความคิดนี้มีพื้นฐานเดีัยวกันกับแนวควาามคิดมุ่งการตลาด ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดใหม่ที่สุดในปัจจุบัน ประเด็นสำคัญของแนวความคิดนี้คือ หน่วยงานธุรกิจไม่ควรจะมุ่งแต่การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างเดียว แต่จะต้องมุ่งถึงการรักษาและเพิ่มคุณค่า สวัสดิภาพในความเป็นอยู่ทั้งผู้บริโภคและสังคมด้วย เป็นแนวความคิดที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบที่นักธุรกิจควรจะมีต่อสังคม เน้นเรื่องศีลธรรม จรรยาบรรณต่างๆมากขึ้น

ทั้งนี้ทำให้มองเห็นภาพคร่าวๆของแนวโน้มการตลาดในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ จะมีการเติบโตทางการตลาดขององค์การที่ไม่แสวงกำไร การเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งกระแสการเรียกร้องด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม