เทคนิคการเจรจาต่อรอง

Nanosoft Article : บทความทางธุรกิจ

เทคนิคการเจรจาต่อรอง ในทางธุรกิจ การเจรจาต่อรอง นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ธุรกิจจะดำเนินการไปได้ดีหรือไม่ จะมีคู่ค้ามากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองเป็นสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจาก สิ่งที่ตกลงในการเจรจา ผลรับที่ได้คือความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย และความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง สินค้า เงิน ชื่อเสียง ความสัมพันธ์อันดี ภาระผูกพัน การถูกอ้างอิง และการยึดติดเป็นแบบอย่างการปฏิบัติในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจทุกๆฝ่าย จึงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเจรจานับเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจ

ทักษะในการเจรจาที่ดี มีดังต่อไปนี้

1. สื่อความหมายการพูดหรือแสดงลักษณะท่าทางให้ลูกค้ารับรู้และเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย
2. ฟัง จับประเด็นได้ถูกต้อง เข้าใจในความหมาย สามารถตอบคำถามต่าง ๆ ได้ถูกต้อง รวมถึงการรับรู้อารมณ์ของคนพูดได้ว่าขณะนี้อารมณ์ของอีกฝ่ายเป็นเช่นไร
3. กำจัด ข้อขัดแย้ง คือสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ กรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกัน เช่น ลูกค้าไม่ยอมตกลงตามข้อเสนอของเรา เราอาจจะยื่นข้อเสนอใหม่จนกว่าจะตกลงกันได้ บางครั้งการยอมเสียเพิ่มอีกเล็กน้อยแต่ผลที่ได้คุ้มค่าก็น่าจะยอม ดีกว่าแข็งกร้าวใส่กัน
4. จูงใจ คือสามารถพูดโน้มน้าว จูงใจให้อีกฝ่ายคล้อยตามได้


คุณสมบัตินักต่อรองที่มีประสิทธิภาพมี 10 อย่างดังนี้

1. มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ คิดรอบด้าน คิดเชิงวิเคราะห์ได้
2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
3. มีเชาวน์ปฏิภาณไหวพริบ เฉียบไวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. มีความสามารถในการหาเหตุผลมาโน้มน้าวคู่เจรจา
5. มีทักษาในการสรุปความ เก่งพูดที่แม่นยำ สั้นกระชับ ชัดเจน ตรงไปตรงมา เชิงบวก ง่ายต่อการเข้าใจ (Accuracy, Brief,Clarity, Direct and Easy : ABCDE)
6. มีจิตวิทยาโน้มน้าวจูงใจ
7. มีทักษะในการตัดสินใจ รู้ขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบของตัวเอง
8. มีลักษณะประนีประนอม ประสานประโยชน์ (Win & Win)
9. มีความสุขุมรอบคอบ
10. มีแนวคิดถูกต้อง มีจริยธรรมไม่ใช่เอาเปรียบงานอีกฝ่ายจนอยู่รอดไม่ได้