วิธีการ Share printer

Nanosoft Product Tips : เทคนิคการใช้งานโปรแกรม

การ Share printer
การแชร์ปริ้นเตอร์ เป็นการแบ่งทรัพยากรเพื่อใช้งานร่วมกันกับคอมพิวเตอร์ (Computer) ในระบบเครือข่าย (Network) เดียวกัน โดยมีเครื่องหลักเป็นศูนย์กลางในการเปิดแชร์เครื่องปริ้นเตอร์ให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ในเครือเดียวกันสามารถใช้งานได้ร่วมกัน โดยสามารถนำไปใช้ได้ทั้ง Windows 7 - Windows 10

1. Start > Control Panel


2. คลิกเลือก view network status and task bar


3. คลิกเลือก Choose Home Group and Sharing Option


4. คลิกเลือก Change Advanced and Sharing Setting


5. คลิกเลือก Public


6. คลิกเลือกที่ Turn on Network Discovery


7. คลิกเลือกที่ Turn on file and printer sharing


8. คลิกเลือกที่ Turn off password protected sharing จากนั้น Save changes


9. กลับไปที่ Start > Control Panel > View Device and Printer


10. คลิกขวา printer ที่ต้องการแชร์ > Printer Properties


11. เลื่อกที่ Tab Sharing > คลิกเลือก Sharing This Printer > Apply


หลังจากนั้นไปตั้งค่าที่เครื่องลูกที่ต้องการเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์

12. เข้าไปที่ My Computer > Network > เลือกชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ share printer


13. จะเห็น icon printer ให้ทำการ Double click เพื่อทำการ Install Driver จากนั้นรอ process การ install driver printer


14. เสร็จแล้วก็ทำการทดสอบปริ้นจากเครื่องลูก