การตั้งค่ารูปแบบวันที่และเวลา (Date and Time format)

Nanosoft Product Tips : เทคนิคการใช้งานโปรแกรม

การเปลี่ยน Format วันที่ และเวลา ใน Windows มีวิธีการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คลิกปุ่ม Start ของ Windows

ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือกเมนู Control Panel
ขั้นตอนที่ 3 พอเข้าไปใน Control Panel แล้วให้ไปเลือกเมนู Region and Language
ขั้นตอนที่ 4 แท็บ Format เลือกเป็น “Thai (Thailand)”

ขั้นตอนที่ 5 แท็บ Date and Time formats ให้เลือก Short date : dd/MM/yyyy , Long time : HH:mm:ss

ขั้นตอนที่ 6 คลิกปุ่ม OK เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า