วิธีการตั้งรหัสต่างๆในโปรแกรม

Nanosoft Product Tips : เทคนิคการใช้งานโปรแกรม

ารตั้งรหัสในโปรแกรมจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการใช้ในการค้นหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรหัสสินค้า,รหัสบัญชี, รหัสลูกหนี้,รหัสเจ้าหนี้ และ รหัสพนักงาน เป็นต้นการตั้งรหัสที่ดีควรจะแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อที่จะแยกกลุ่มของรหัสออกมา ซึ่งการตั้งรหัสควรคำนึงถึงความยืดหยุ่นในการใช้งานและ ง่ายต่อการจดจำอาจจะใช้ตัวอักษร หรือตัวเลขมาประกอบกันก็ได้ โดยแบ่งตัวอย่างการตั้งรหัสดังต่อไปนี้
     1. การตั้งรหัสโดยใช้ตัวเลขในการตั้งรหัส XX-YYYY โดย XX = กลุ่มของสินค้า และ YYYY = ลำดับของสินค้าในกลุ่ม เช่น 01 = กลุ่มเครื่องดื่ม , 0001 = โค๊ก เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าในกลุ่มสินค้า 1 กลุ่มจะสามารถตั้งรหัสได้ทั้งหมด 9,999 ลำดับและ สามารถตั้งกลุ่มได้ทั้งหมด 99 กลุ่ม

รหัสกลุ่ม รายละเอียดกลุ่ม ลำดับ รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
01 เครื่องดื่ม 0001 01-0001 โค๊ก
01 เครื่องดื่ม 0002 01-0002 แฟนต้า
01 เครื่องดื่ม 0003 01-0003 เป๊ปซี่
01 เครื่องดื่ม 0004 01-0004 น้ำเปล่า
02 ขนม 0001 02-0001 โปเต้
02 ขนม 0002 02-0002 เลย์
02 ขนม 0003 02-0003 ขนมปังฟาร์มเฮาส์

     2. การตั้งรหัสโดยใช้ตัวเลขและตัวอักษรในการตั้งรหัส
XX-BBB-YYY โดย โดย XX = กลุ่มของสินค้า , BB = ยี่ห้อสินค้า และ YYY = ลำดับของสินค้าในกลุ่ม เช่น CP = เครื่องคอมพิวเตอร์ , IBM= ยี่ห้อIBM และ 001 = รุ่น PS2-42 เป็นต้น

รหัสกลุ่ม รายละเอียดกลุ่ม รหัสยี่ห้อ รายละเอียดยี่ห้อ รุ่นสินค้า รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
CP คอมพิวเตอร์ IBM IBM 001 CP-IBM-001 คอมพิวเตอร์ IBM รุ่น PS2-42
CP คอมพิวเตอร์ CPQ Compaq 001 CP-CPQ-001 คอมพิวเตอร์ Compaq รุ่น Deskpro 544
CP คอมพิวเตอร์ CPQ Compaq 002 CP-CPQ-002 คอมพิวเตอร์ Compaq รุ่น Deskpro 648
IJ อิงค์เจ๊ท HPX Hp 001 IJ-HPX-001 Inkjet HP รุ่น 3420
IJ อิงค์เจ๊ท HPX Hp 002 IJ-HPX-002 Inkjet HP รุ่น 4420
IJ อิงค์เจ๊ท HPX Hp 003 IJ-HPX-003 Inkjet HP รุ่น 6420
IJ อิงค์เจ๊ท EPS Epson 001 IJ-EPS-001 Inkjet Epson รุ่น 480
MB มือถือ NKA Nokia 001 MB-NKA-001 มือถือ Nokia รุ่น 3330
MB มือถือ NKA Nokia 002 IJ-EPS-002 มือถือ Nokia รุ่น 6850
MB มือถือ NKA Nokia 003 IJ-EPS-003 มือถือ Nokia รุ่น 7650
MB มือถือ ERN Ericsson 001 MB-ERN-001 มือถือ Ericsson รุ่น T20
MB มือถือ ERN Ericsson 002 MB-ERN-002 มือถือ Ericsson รุ่น T68

** ในการตั้งรหัสควรตั้งให้ครบหลัก เช่นใช้ทั้งหมด 10 หลักควรตั้งรหัสให้เต็ม 10 หลักเป็นต้น ในการตั้งรหัสหากต้องใช้ร่วมกับเครื่องยิงบาร์โค๊ดควรหลีกเลี่ยงการใช้รหัส ที่เป็นภาษาไทย เนื่องจากรหัสบาร์โค๊ดไม่สามารถพิมพ์แถบบาร์ออกมาได้หากเป็นรหัสที่ตั้งโดยใช้ตัวอักษรภาษาไทย